EQAVET

Europaparlament- og rådsrekommandasjon av 18. Juni 2009 om etableringen av et europeisk referanserammeverk for kvalitetssikring i yrkesrettet utdanning og opplæring (EQAVET)...

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.12.2009

Spesialutvalg: Utdanning

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kunnskapsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Utdanningsdirektoratet følger opp EUs utdanningspolitiske arbeid innenfor fag- og yrkesopplæringen og er medlem av EUs nettverk for Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET).

Sammendrag av innhold

Det europeiske referanserammeverk for kvalitetssikring i yrkesrettet utdanning og opplæring, er introdusert som en referanseramme og instrument for å bistå landene med å styrke og måle kvalitet og kvalitetsheving i yrkesutdanningene. Formålet er å bidra til økt kvalitet og økt transparens i landenes politikk på området, for derigjennom å bidra til økt gjensidig tillit, mer mobilitet av utdannings- og arbeidssøkere, samt livslang læring.

Rammeverket legger opp til et system for kontinuerlig kvalitetsutvikling og -sikring, basert på felles kvalitetskriterier og indikatorer som kan anvendes på både system- og leverandørnivå. Etableringen av referanserammeverket har ikke til hensikt å påvirke til endringer i landenes yrkesopplæringer, men å støtte landene i deres kvalitetsarbeid innenfor diversifiserte, etablerte opplæringssystemer.

Det anbefales at landene etablerer / oppretter et Nasjonalt Referansesenter (-punkt) for kvalitetssikring i Yrkesrettet opplæring, der et slikt ikke allerede finnes.

Merknader

Implementeringen av referanserammeverket gjennomføres på frivillig basis og vil ikke medføre juridiske forpliktelser.

Vurdering

Andre opplysninger

Utdanningsdirektoratet arbeider med å utvikle system og løsninger for et nytt kvalitetsvurderingssystem for fag- og yrkesopplæringen. Til grunn for dette arbeidet ligger blant annet EQAVET. På sikt skal dette kvalitetsvurderingssystemet integreres i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet (NKVS). Det er også etablert et forskningsprogram knyttet til det nye Kvalitetsvurderingssystemet for fag- og yrkesopplæringen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.: KOM(2008)0179
Rettsaktnr.: 2009/XXX/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009H0708

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.09.2009
Frist returnering standardskjema: 14.10.2009
Dato returnert standardskjema: 12.01.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 057/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen