Matkontaktmaterialer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 321/2011 av 1. april 2011 om endring av forordning (EU) nr. 10/2011 om restriksjoner i bruk av bisfenol A i tåteflasker...

Commission Implementing Regulation (EU) No 321/2011 of 1 April 2011 amending Regulation (EU) No 10/2011 as regards the restriction of use of Bisphenol A in plastic infant feeding bottles...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.05.2011

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 1. april 2011, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2011/8/EU fastsetter at det innen EU vil være forbudt å produsere tåteflasker med bisfenol A fra og med 1. mars 2011. Fra og med 1. juni 2011 vil det også være forbudt å importere og omsette tåteflasker med bisfenol A. Dette direktivet var en endring av det gamle plastdirektivet 2002/72/EF. I EU ble det nesten samtidig vedtatt en ny forordning om plast, forordning (EU) nr. 10/2011 (PIM). Denne forordningen erstattet det gamle plastdirektivet fra og med 1. mai 2011. I den nye plastforordningen (PIM) var bestemmelsen om forbudet mot bisfenol A ikke tatt inn. Forordning (EU) nr. 321/2011 gjennomfører forbudet mot bisfenol A i tåteflasker i den nye plastforordningen (PIM). Forordning (EU) nr. 321/2011 er utelukkende av teknisk karakter, siden den gjennomfører en allerede eksisterende regel i et nytt regelverk.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten gir ingen nye materielle regler, men endrer kun hjemmelen til forbudet mot bisfenol A i tåteflasker. En slik teknisk endring innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for industri, tilsynet eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Fordi rettsakten ikke inneholder noen materielle endringer, er det ikke nødvendige å sende saken på høring.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0321/2011
Basis rettsaktnr.: 1935/2004
Celexnr.: 32011R0321

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.04.2011
Frist returnering standardskjema: 20.05.2011
Dato returnert standardskjema: 26.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 045/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker