Konstruktiv hastighet på traktor

Europaparlamentets- og Rådets direktiv 2009/60/EF av 13. juli 2009 om maksimal konstruktiv hastighet på jord- eller skogsbrukstraktor, samt tilhengere til slike traktorer (kodifisert utgave)...

Directive 2009/60/EC of the European Parliament and of the Council of 13. July 2009 on maximum design speed of and load platforms for wheeled agricultural or forestry tractors (codified version)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.10.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Rettsakten er vedtatt i Europaparlamentet og Rådet 13. juli 2009, og får anvendelse i de enkelte medlemsstater fra 1. januar 2010.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 42/2012. Ikrafttredelse ble satt til 1. mai 2012. Rettsakten ble implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) ved endringsforskrift av 11. april 2012, med ikrafttredelse satt til 1. mai 2012.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har besluttet at etter hver tiende endring av et direktiv, skal dette kodifiseres for at det skal være lettere å lese og enklere å bruke. Direktiv 74/152/EØF med endringer kodifiseres ved direktiv 2009/60/EF.

Direktiv 2009/60/EF beskriver maksimal hastighet til traktorer som er omfattet av direktiv 2003/37/EØF. I direktivets bilag I er det beskrevet hvordan prøvingen skal utføres på traktor og henger. Kodifiseringen innebærer at direktiv 74/152/EØF oppheves og erstattes med direktiv 2009/60/EF.  

Vurdering

Kjøretøyforskriften må vurderes endret for å tilpasse forskriftsteksten mht nytt direktiv.

Direktivet er relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2006)667
Rettsaktnr.: 2009/60/EF
Basis rettsaktnr.: 1974/152/EØF
Celexnr.: 32009L0060

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.09.2009
Frist returnering standardskjema: 16.10.2009
Dato returnert standardskjema: 30.10.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 042/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 17.12.2009
Høringsfrist: 05.02.2010
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 11.04.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.04.2012

Lenker

Til toppen