Retningslinjer for gjennomføring av CHP-direktivet

Retningslinjer for gjennomføring og anvendelse av Annex II i CHP-direktivet...

Commission Decision of 19 November 2008 establishing detailed guidelines for the implementation and application of Annex II to the Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.04.2012

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Etter at Kommisjonsvedtak 2008/952/EF ble vedtatt den 19. november 2008 har det ligget til vurdering i EØS/EFTA-landene. Det arbeides nå med utkast til EØS-vedtak.

Sammendrag av innhold

CHP-direktivet (direktiv 2004/8/EF), av 11. februar 2004, har som formål å forbedre energieffektivitet og forsyningssikkerhet ved å fremme høyeffektiv kombinert kraft- og varmeproduksjon (kogenerering) der det er en nyttbar varmeetterspørsel.

Kommisjonens vedtak 2008/952/EF er en beregningsteknisk oppfølging av CHP-direktivet. Kommisjonsvedtaket etablerer detaljerte retingslinjer for gjennomføring og anvendelse av Annex II i CHP-direkrivet og skal sikre en harmonisert metode for å beregne mengden av elektrisitet fra kraft- og varmeproduksjon. Vedtaket presenterer detaljerte retningslinjer for å beregne kraftmengde som er produseres på en energieffektiv måte i CHP-anlegg. Dette vil muliggjøre tildeling av opprinnelsesgarantier på hele eller deler av produksjonen. Kommisjonsvedtaket innebærer en klargjøring av systemgrensene rundt CHP-anlegg og klargjør beregningene av "CHP-elektrisitet" for anlegg som kan kjøres som både CHP-anlegg og konvensjonelt anlegg.


Merknader

Kommisjonsvedtak 2008/952/EF er hjemlet i CHP-direktivet (2004/8/EF). CHP-direktivet har hjemmel i EU-traktatens artikkel 175(1).

Rettsakten er vurdert å tilhøre Gruppe 2 "rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet".


Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/952/EF
Basis rettsaktnr.: 2004/8/EF
Celexnr.: 32008D0952

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2008
Frist returnering standardskjema: 30.01.2009
Dato returnert standardskjema: 15.09.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker