endring av 3. og 6. selskapsdirektiv

Direktiv 2007/63/EF av 13. november 2007 om endring av rådsdirektivene 1978/855/EF og 1982/891/EF når det gjelder kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert i tilfelle av fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar...

Directive 2007/63/EC of the European Parliament and of the Council of 13 November 2007 amending Council Directives 78/855/EC and 82/891/EEC as regards the requirement of an independent expert's report on the occasion of merger or division of public limited liability companies...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2008

Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.05.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forslaget ble besluttet innlemmet i EØS-avtalen 25. april 2008.  Direktivet er gjennomført i allmennaksjeloven ved endringslov 19. desember 2008 nr. 113.

Direktivet følger opp "A strategic review of better regulation in the European Union" av 14. november 2006, KOM (2006)689, samt "Action Programme for Reducing Administrative burdens in the European Union" 24. januar 2007, KOM (2007)23.

Direktivet innfører en ny nr. 4 i artikkel 10 i direktiv 1978/855/Ef om fusjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar, som gjør unntak fra kravet i artikkel 10 til at uavhengige eksperter skal gjennomgå fusjonsplanen og utarbeide en skrfitlig rapport tik aksjeeierne. Unntaket gjelder i tilfelle der alle aksjeeeierne (med stemmerett) i selskapene som er involvert i fusjonen, er enige om dette. Videre gjøres enkelte redaksjonelle endringer i artikkel 11 som følge av dette nye unntaket.

Artikkel 10 i direktiv 1982/891/EF om fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar inneholder i allerede i dag et tilsvarende unntak. I dette direktivet gjøres bare enkelte redaksjonelle endringer i artikkel 10.

Vurdering

Justisdepartementet sendte 13. april 2007 direktivforslaget fra Kommisjonen på høring. NHO og Nærings- og handelsdepartementet ga uttrykk for støtte. For øvrig var det ingen høringsinstanser som hadde merknader. Forslag til regler til gjennomføring av direktivet ble sendt på høring 17. april 2008 med høringsfrist 17. juni 2008.

Direktivet gir mulighet for en viss forenkling for selskapene i en fusjonssituasjon.

Endringsdirektivet krever endringer i § 13-10 i lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper, ved at unntaket i den endrede artikkel 10 i direktiv 1978/855/Ef må gjennomføres i norsk rett.

Direktivet er EØS relevant og akseptabelt. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2007)91
Rettsaktnr.: 2007/0063/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32700L0063

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.11.2007
Frist returnering standardskjema: 02.01.2008
Dato returnert standardskjema: 22.01.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 058/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.04.2008
Høringsfrist: 17.06.2008
Frist for gjennomføring: 31.12.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 19.12.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker