Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Overgangsordning for forordning 211/2013

Kommisjonsforordning (EU) nr. 704/2014 av 25. juni 2014 som endrer forordning (EU) nr. 211/2013 om sertifikatkrav ved import til EU av spirer og frø til spireproduksjon

COMMISSION REGULATION (EU) No 704/2014 of 25 June 2014 amending Regulation (EU) No 211/2013 on certification requirements for import into the Union of sprouts and seeds intended for the production of sprouts

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.07.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.09.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten trer i kraft i EU 15. juli 2014.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innfører en overgangsordning som endrer forordning (EU) nr. 211/2013 om sertifikatkrav ved import av spirer og frø beregnet til produksjon av spirer. Endringen gjelder for import av frø.

Kommisjonen har etter inspeksjon i visse tredjeland avdekket at disse lands ansvarlige myndigheter ikke klarer å verifisere at frøene er produsert i samsvar med kravene i næringsmiddelhygieneforordningen (EF) nr. 852/2004, vedlegg I del A, noe det er krav til i forordning (EU) nr. 211/2013. Dette hindrer import av frø til EU/EØS for produksjon av spirer. På bakgrunn av dette fastsetter kommisjonen en overgangsordning som skal forenkle import av frø i perioden frem til 1. juli 2015, og samtidig gi berørte virksomheter i tredjeland tid til å oppgradere sine produksjonsanlegg. Sertifikatet i forordning (EU) nr. 211/2013 endres slik at man kan importere frø uten at eksportør oppfyller kravene i næringsmiddelhygieneforordningen, ved i stedet å teste frøene for Enterobacteriaceae før eksport til unionen. Testrapporten skal sendes sammen med sertifikatet og verifisere et testresultat på <1000 cfu/g >Enterobacteriaceae.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Frøene testes for Enterobacteriaceae i eksportlandet og rettsakten gir derfor ingen økonomiske eller administrative byrder for Mattilsynet eller næringen

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 13. juni 2013 nr. 610 om import av spirer og frø til spireproduksjon.

Rettsakten går etter forenklet prosedyre og sendes derfor ikke ut på høring.

Vurdering

Rettsakten gjør det mulig å importere frø til spireproduksjon til EU, til tross for at virksomhetene i tredjeland ikke produserer dem i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004. Kommisjonen har som alternativ til etterlevelse av 852/2004, valgt å innføre en mikrobiologisk prøve av berørte frøpartier. Mattilsynet anser dette som akseptabelt.

Den mikrobiologiske prøven testes for Enterobacteriaceae i eksportlandet og rettsakten gir derfor ingen økonomiske eller administrative byrder for Mattilsynet eller næringen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 704/2014
Celexnr.: 32014R0704

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.07.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen