Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forlengelse av gruppefritaket for linjekonsortier

Kommisjonsforordning (EU) nr. 697/2014 av 24. juni 2014 om endring av forordning (EF) nr. 906/2009 forsåvidt gjelder forordningens anvendelsesperiode

Commission Regulation (EU) No 697/2014 of 24 June 2014 amending Regulation (EC) No 906/2009 as regards its period of application

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.06.2014

Spesialutvalg: Konkurransesaker

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIV. Konkurranseregler

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 697/2014 ble vedtatt 24. juni 2014 og publisert i EU-tidende 25. juni 2014. Det fremgår av forordningen at den trer i kraft 20 dager etter publisering - dvs. 15. juli 2014 - og får anvendelse fra og med 25. april 2015.

Rettsakten er nå til vurdering i EFTA-landene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) nr. 697/2014 av 24. juni 2014 forlenger forordning (EF) nr. 906/2009 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse kategorier av avtaler, beslutninger og samordnet praksis mellom rederier som driver linjefart (gruppefritak for konsortier) med fem år frem til 25. april 2020. Gjeldende gruppefritak utløper 25. april 2015.

Gruppefritaket gir konsortier med en samlet markedsandel som ikke overstiger 30 % lov til å inngå samarbeidsavtaler om levering av felles godstransporttjenester. Aktørene har ikke adgang til å samarbeide om priser, markedsdeling eller kapasitetsbegrensninger (med unntak av kapasitetsbegrensninger som følge av fluktuering i tilbud eller etterspørsel). Slike samarbeidsavtaler gjør det vanligvis mulig for rederier som driver linjefart å rasjonalisere virksomheten og oppnå stordriftsfordeler, og at såfremt konsortiet ikke samarbeider om pris eller markedsdeling, vil brukerne vanligvis nyte godt av forbedringer i produktivitet og kvalitet på tjenestene.

Kommisjonens erfaringer med anvendelsen av gruppefritak har vist at det fortsatt er berettiget, og at betingelsene, som dannet grunnlaget for fastsettelsen av anvendelsesområdet for og innholdet i forordningen, ikke har endret seg vesentlig. Som begrunnelse for forlengelsen av gruppefritaket peker Kommisjonen videre på at gjeldende gruppefritak innførte vesentlige endringer for konsortier. Fordi regelverket har fått anvendelse i en forholdsvis kort periode, bør det unngås ytterligere endring på dette stadiet. Kommisjonen viser videre til at endringer vil innebære økte kostnader for foretakene. Kommisjonen har på denne bakgrunn vedtatt å forlenge forordningens anvendelsesperiode med fem år frem til 25. april 2020.

Merknader
Økonomiske og administrative konsekvenser

Forlengelsen av gruppefritaket vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettslige konsekvenser

Gjeldende gruppefritak er innlemmet i EØS-avtalen XIV ved EØS-komiteens beslutning nr. 51/2010 av 30. april 2010 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 21. desember 2011 nr. 1518 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv. § 7. Forlengelse av gruppefritaket krever følgelig endring av EØS-avtalen vedlegg XIV og ovennevnte forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Konkurransetilsynet har hatt Kommisjonens forslag til forlengelse av gruppefritaket på høring. Det ble mottatt høringsinnspill fra norsk rederiforbund, som støttet forlengelsen av gjeldende gruppefritak med fem år. I det norske innspillet til Kommisjonens høring, ble det også gitt støtte til forlengelse av gruppefritaket. Norske myndigheter viste til at konsortiesamarbeid generelt bidrar til økt produktivitet ved mer effektiv utnyttelse og drift av de samarbeidende rederienes flåter, og til at begrunnelsen for gruppefritaket fortsatt er gyldig.

Vurdering

Forordningen anses som EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XIV. Forordningen vil inkorporeres i norsk rett ved endring av forskrift 21. desember 2011 nr. 1518 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv. § 7.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 697/2014
Basis rettsaktnr.: 906/2009
Celexnr.: 32014R0697

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.06.2014
Frist returnering standardskjema: 12.08.2014
Dato returnert standardskjema: 25.08.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen