Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 8581-8600 av 9016 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 04.09.2007
  Celexnr.: 32007D0558

  Kommisjonsvedtak 2007/558/EF av 2. august 2007 som endrer vedtak 92/452/EF når det gjelder visse embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i Amerikas forente stater...

 • Vet - Hester fra Sør-Afrika

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32006D0724

  Kommisjonsvedtak 2006/724/EF av 25. oktober 2006 om opphevelse av kommisjonsvedtak 2004/262/EF om særskilte beskyttelsestiltak for registrerte hester fra Sør-Afrika (notifisert med nummer K(2006) 5020). ...

 • Såvarer - forsøk partistørrelse

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32007D0066

  Kommisjonsbeslutning 2007/66/EF av 18. desember 2006 om et tidsbegrenset forsøk vedrørende økning av maksimumsvekten for et parti såvare av visse jordbruksvekster i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF ...

 • Såvarer - unntak maissorter Polen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32006D0338

  Kommisjonsvedtak 2006/338/EF av 8. mai 2006 om å tillate Polen å forby bruk av, på landets område, visse maissorter som er oppført i den felles sortsliste over plantearter til jordbruksformål, i henhold til rådsdirektiv 2002/53/EF ...

 • Såvarer - sammenlignende forsøk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32006D0934 Basis rettsaktnr.: 2002/55/EF

  Kommisjonsvedtak 2006/934/EF av 14. desember 2006 om fortsettelsen i 2007 med de sammenlignende EU-prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis L. i henhold til rådsdirektiv 2002/55/EF som ble påbegynt i 2005 ...

 • Såvarer - unntak GM-sorter Polen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32006D0335

  Kommisjonsvedtak 2006/335/EF av 8. mai 2006 om å tillate Polen å forby bruk, i hele landet, av 16 genetisk modifiserte maissorter med den genetiske modifikasjon MON 810, som er oppført i den felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål, i henhold til rådsdirektiv 2002/53/EF...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32007D0422

  Kommisjonsvedtak 2007/422/EF av 18. juni 2007 som endrer vedtak 92/452 når det gjelder visse embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper i Argentina, Australia og Amerikas forente stater...

 • Såvarer - sortskjennetegn grønnsaker

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 31.08.2007
  Celexnr.: 32006L0127 Basis rettsaktnr.: 2003/91/EF

  Kommisjonsdirektiv 2006/127/EF av 7. desember 2006 om endring av direktiv 2003/91/EF om gjennomføringsbestemmelser til artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med hensyn til kjennetegn som prøvingen minst skal omfatte, og minstekravene til prøving av sorter av arter av grønnsaker ...

 • Fôr-tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 23.08.2007
  Celexnr.: 32006R1445

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1445/2006 av 29. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1200/2005 når det gjelder godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Bacillus cereus var. toyoi, som tilhører gruppen mikroorganismer ...

 • Fôr-tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 23.08.2007
  Celexnr.: 32006R1446

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1446/2006 av 29. september 2006 om godkjenning av Enterococcus f faecium (Biomin IMB52) som tilsetningsstoff i fôr ...

 • Fôr-Tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 23.08.2007
  Celexnr.: 32006R1444

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1444/2006 av 29. september 2006 om godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) som tilsetningsstoff i fôr ...

 • Fôr-tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 23.08.2007
  Celexnr.: 32006R1447

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1447/2006 av 29. september 2006 om godkjenning av en ny bruk av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som tilsetningsstoff i fôr ...

 • Konsolidering av regler for godstransport på veg

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 21.08.2007
  Celexnr.: 32006L0094 Basis rettsaktnr.: 1964/XXX/EF

  Direktiv 2006/94/EF om felles regler for visse former for godstransport på veg...

 • Kommisjonsforordning 414/2007

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.08.2007
  Celexnr.: 32007R0414

  Kommisjonsforordning 414/2007 av 13. mars 2007 om tekniske retningslinjer for planlegging, innførelse og praktisk anvendelse av informasjonstjenesten (RIS) i henhold til artikkel 5 i direktiv 2005/44/EC om harmoniserte informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i fellesskapet....

 • Kommisjonsforordning 416/2007

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.08.2007
  Celexnr.: 32007R0416

  Kommisjonsforordning 416/2007 av 22. mars 2007 om tekniske spesifikasjoner til etterretning for skippere slik referert i artikkel 5 i direktiv 2005/44/EC om harmonisert informasjonssystemer (RIS) på innlands vannveier i fellesskapet...

 • Kommisjonsforordning 415/2007/EC

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.08.2007
  Celexnr.: 32007R0415

  Kommisjonsforordning 415/2007 av 13. mars 2007 om tekniske spesifikasjoner for sporingssystemer for fartøy i henhold til artikkel 5 i direktiv 2005/44/EC om harmonisert informasjonstjeneste (RIS) på innlands vannveier i fellesskapet ...

 • Begrensningsdirektivet - CMR

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 14.08.2007
  Celexnr.: 32005L0090 KOM-nr.: KOM(2004)638 Basis rettsaktnr.: 1976/769/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/90/EF av 18. januar 2006 om 29. endring av direktiv 76/769/EØF om begrensninger i omsetning og bruk av enkelte farlige stoffer og produkter - CMR...

 • Vet-AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 13.08.2007
  Celexnr.: 32007D0025

  Kommisjonsvedtak 2007/25/EF av 22. desember 2006 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa og forflytninger av burfugl i følge med eier, inn i Fellesskapet (notifisert under dokument nr. C(2006) 6958)...

 • Vet - AI beskyttelsestiltak Italia

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 13.08.2007
  Celexnr.: 32005D0296

  Kommisjonsvedtak 2005/296/EF av 21. desember 2005 om innføring av supplerende tiltak for bekjempelse av infeksjoner med lavpatogen aviær influensa i Italia og om opphevelse av vedtak 2004/666/EF ...

 • Vet - AI Tsjekkia

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 13.08.2007
  Celexnr.: 32007D0434

  Kommisjonsvedtak av 21. juni 2007 om endring av vedtak 2006/415/EF som gjelder særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5 hos fjørfe i Tsjekkia....