Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 496/2011 av 20. mai 2011 om godkjenning av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris (innehaver av godkjenningen Kemira Oyj)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 496/2011 of 20 May 2011 concerning the authorisation of sodium benzoate as a feed additive for weaned piglets (holder of the authorisatoin Kemira Oyj)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av natriumbenzoat, et nytt tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer, med tilføyelse om at det forbedrer dyras produksjonsevne. Det har identifikasjonsnr. 4d5. Preparatet er et rent natriumsalt og skal inneholde > 99,9% av dette.

Preparatet er vurdert av European Food Saftey Authority (EFSA) som finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Det viser også en gunstig effekt på fôrutnyttelse og tilvekst hos smågrisene. Natriumbenzoat skal ikke blandes i fôr som inneholder benzosyre eller andre benzosyresalter. Tilskuddsfôr som inneholder preparatet skal ikke gis til smågris som sådan, men blandes inn i fôret. Det anbefales et minste innhold på 4 000 mg/kg fôr, og det skal brukes til smågris inntil ca 35 kg levendevekt. Videre anbefales det å benytte verneutstyr, briller, hansker og støvmaske, når preparatet håndteres.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 10.06.2021.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten godkjenner et nytt tilsetningsstoff til bruk i smågrisfôr. Det kan derfor være aktuelt for Mattilsynet å føre tilsyn med det, dersom fôrindustrien velger å ta det i bruk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Organiske salter er kjent som fôrtilsetningsstoffer som gir bedre fôrutnyttelse hos smågris, ved å skape miljø i tarmen som begrenser uheldig og fremmer ønsket bakterievekst. Bruk av fôr tilsatt natriumbenzoat må imidlertid ikke føre til at hygienen i smågrisproduksjonen blir dårligere. Dette bør Mattilsynet være oppmerksom på ved sine tilsyn. Likeså hvordan tilskuddsfôr som inneholder preparatet blir tildelt smågrisene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 496/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0496

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.05.2011
Frist returnering standardskjema: 15.06.2011
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.07.2011
Høringsfrist: 22.08.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker