Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 406/2011 av 27. april 2011 som endrer forordning (EF) nr. 2380/2001 om sammensetningen av fôrtilsetningsstoffet maduramicin ammonium alfa...

Commission Implementing Regulation (EU) No 406/2011 of 27 April 2011 amending Regulation (EC) No 2380/2001 as regards the composition of the feed additive maduramicin ammonium alpha...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.04.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av endring av bærestoffet for et koksidiostatikum som fôrtilsetningsstoff til kalkuner. Maduramicin ammonium alfa er godkjent til samme formål ved forordning (EF) nr. 2380/2001, og preparatet er også blant de koksidiostatika som er godkjent i Norge. Bærestoffet for den aktive substansen i preparatet er nå kalsiumsulfat dihydrat. Tidligere bærestoff var hvete, men fordi hvete kan være genmodifisert, har produsenten valgt å bytte den ut med et mineralsk stoff.

Endringen er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, og de konkludere med at preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det er bare gjort endring av bærstoff, så preparatet kan, med den tidligere sammensetningen, omsettes til eksisterende lager er oppbrukt. Preparatet har handelsnavnet Cygro 1%. Tilbakeholdelsestiden for preparatet er 5 dager før slakting. Ved merking av preparatet skal det angis at det er farlig for dyr av hestefamilien. Det inneholder ionofore forbindelser og kan være skadelig om det brukes samtidig med visse medisiner (tiamulin).

Godkjenningen har varighet til 15.12.2011, (preparatet er under vurdering for regodkjenning) og er i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Nå er godkjenningen forlenget fram til desember i år, og det kan dermed brukes fram til da på samme betingelser som idag. En eventuell endring kan komme når regodkjenningen av preparatet er gjennomført.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administraative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 406/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0406

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2011
Frist returnering standardskjema: 19.05.2011
Dato returnert standardskjema: 23.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.05.2011
Høringsfrist: 28.06.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen