Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 868/2011 av 31. august 2011 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum (DSM 21762) og av et preparat av Lactobacillus buchneri (DSM 22963) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 868/2011 of 31 August 2011 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus plantarum (DSM 21762) and of a preparation of Lactobacillus buchneri (DSM 22963) as feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.09.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av to mikroorganismepreparater til bruk som ensileringsmiddel i fôr til alle dyrearter. Preparatene er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Preparatet av Lactobacillus plantarum (DSM 21762) har identifikasjonsnr. 1k2071 og preparatet av Lactobacillus buchneri (DSM 22963) 1k2072.

Lactobacillus buchneri ( DSM 21762) er ikke en genmodifisert mikrorgansime. Vurdering til bruk i fiskefôr er ikke gjort. Ensileringsmiddelet skal brukes ved ensilering av gras og grovfôr så dette er ikke aktuelt til fisk.

Preparatene er vurdert av European Food Safty Authority, EFSA, og begge er funnet trygge for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Bruk av Lactobacillus plantarum (DSM 21762) har vist at preparatet bedrer kvaliteten på grassurfôr ved å senke pH og forbedrer konserveringen av fôret. Lactobacillus buchneri (DSM 22963) forbedrer surfôrkvaliteten ved å medvirke til økt produksjon av eddiksyre i surfôret under ensileringen. Det er angitt analysemetode for begge preparatene. Det er fastsatt minste mengde av hvert av preparatene som skal tilsettes ved ensilering, og for begge er den 1x108 KDE/kg (kolonidannende enheter/kg). Det er imidlertid angitt at når et av preparatene brukes i kombinasjon med andre mikrobiologiske ensileringsmidler, kan minste tilsatte mengde for hvert av preparatene tilpasses dette. Den anbefales å bruke verneutstyr ved håndtering av preparatene.

Godkjenningen av preparatene er gitt i samsvar med vedtak i Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 21. september 2021.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Til ensilering av gras/planter til surfôr blir det flere mikrobiologiske preparater å velge blant. At de kan kombineres kan være en fordel, avhengig av plantematerialet som skal ensileres. Preparatene er imidlertid arbeidskrevende i bruk, så i praksis vil bruken neppe få stort omfang hos oss.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 868/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0868

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.09.2011
Frist returnering standardskjema: 01.10.2011
Dato returnert standardskjema: 14.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2011
Høringsfrist: 19.12.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen