Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 337/2011 av 7. april 2011 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)- beta-glukanase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris (innehaver av godkjenningen Danisco Animal Nutrition)...

Commission Regulation (EU) N0 337/2011 of 7 April 2011 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase as a feed additive for poultry, weaned piglets and pigs for fattening (holder of the authorisation Danisco Animal Nutrition)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.04.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et nytt enzympreparat til bruk som fôrtilsetningsstoff i fôr til fjørfe, avvent smågris og slaktegris. Preparatet består av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Tricoderma reesei (ATCC PTA 5588) og endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert av Tricoderma reesei (ATCC SD 2106), og det finnes både i fast og flytende form. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a15.

Søknaden om godkjenning er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA. De finner preparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet og at det har potensiale til å forbedre produksjonsresultatene i både fjørfe-, smågris- og slaktegrisproduksjoner. Grenseverdiene for minste tillatte enzymaktivitet/kg fôr, angitt med måleenheten U, er forskjellig for ulike dyrearter, høyest nivå for kalkun og verpehøner og hvalvparten av det nivået til andre fjørfe og griser.  Preparatet anbefales tilsatt fôr som inneholder mer enn 30% hvete, bygg, rug og/eller triticale, og det skal brukes til avvent smågris under 35 kg levendevekt. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt til Danisco Animal Nutrition, den har varighet til 28. april 2021 og er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Fôrindustrien får enda et preparat å velge blant, for å bedre fordøyeligheten av fôrblandinger med innhold av ulike kornarter til flere dyrearter.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 337/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0337

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.04.2011
Frist returnering standardskjema: 03.05.2011
Dato returnert standardskjema: 23.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.05.2011
Høringsfrist: 28.06.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen