Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 886/2011 av 5. september 2011 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produsert av Trichoderma reesei (CBS 122001) som fôrtilsetningsstoff til avlspurker (innehaver av godkjenningen Roal Oy)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 886/2011 of 5 September 2011 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26)produced by Trichoderma reesei (CBS 122001) as feed additive for sows (holder of the authorisation Roal Oy)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.09.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetningsstoff til avlspurker. Enzymppreparatet Finase er produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Trichoderma reesei (CBS 122001). De fleste enzympreparater som godkjennes i dag er framstilt på denne måten. Preparatet er tidligere godkjent for 10 år til bruk i fôr til fjørfe til liv og til slakt, unntatt slaktekalkuner, til verpefjørfe og til griser, med unntak av avlspurker, ved forordning (EU) nr. 227/2010. Det ble godkjent til bruk slaktekalkunfôr ved forordning  (EU) nr. 891/2010.  6-fytase (EC 3.1.3.26) er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a12.

Søknaden om utvidet bruksområde for preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner 6-fytasen trygg for folkehelse, dyrehelse og miljøet, og at den har effekt ved å bedre fordøyeligheten av kalsium og fôsfor i fôret. Det er angitt analysemetode for preparatet. Det er anbefalt at maksimum tilsatt mengde av enzymet i fullfôr til avlspurker er 1 000 PPU/kg fôr. PPU er måleenhet for enzymaktivitet. Videre anbefales 6-fytasen brukt i fôr som inneholder mer enn 0,23 % fytinbundet fosfor. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 26. september 2021.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerde er i bruk i fôr til andre dyrearter. Med utvidet bruksområde for en 6-fytase, kan fôrindustrien bruke samme preparatet i fôrblandinger til flere dyrearter, og det kan medføre effektivisering av lagerhold og sparte kostnader. Det er imidlertid flere tilsvarende godkjente preparater i markedet, så om denne fytasen tas i bruk, vil avhenge av forhold ved den enkelte fôrvikrsomhet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 886/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0886

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.09.2011
Frist returnering standardskjema: 07.10.2011
Dato returnert standardskjema: 12.12.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2011
Høringsfrist: 19.12.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen