Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 527/2011 av 30. mai 2011 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei (MUCL 49775), endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert av Trichoderma reesei (MUCL 49754) og polygalakturonase produsert av Aspergillus acule...

Commission Implementing Regulation (EU) No 527/2011 of 30 May 2011 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49775), endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49754) and polyglalacturonase produced by Aspergi...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.06.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et nytt enzympreparat til bruk i fôr til avvent smågris. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootkniske tlsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a14. Søknaden om godkjenning er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA) som finner enzympreparatet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet, og at det har potensial til å øke tilvekst og fôrutnyttelse hos avvent smågris. Det er satt grenser for minste innhold av de tre enzymene som inngår på hhv. endo-1,4-beta-xylanase 2 140 XU/kg fôr, endo-1,3(4)-beta-glukanase 1 230 BGU/kg og polygalakturonase 46 PGLU/ kg, der de ulike måleenhetene er uttrykk for enzymaktivteten. Preparatet skal brukes i fôr til smågris inntil ca 35 kg levendevekt, når fôrblandingen har høgt innhold av ikke-stivelsespolysakkarider.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 20. juni 2021.

Merknader

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det ventes ikke at rettsakten får konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Fôrindustrien og smågrisprodusentene vil få tilgang til et nytt tilsetningsstoff, med hensikt å forbedre produksjonen hos smågrisene, og som derfor kan være interessant å ta i bruk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 527/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0527

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.06.2011
Frist returnering standardskjema: 28.06.2011
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.07.2011
Høringsfrist: 22.08.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen