Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011 av 15. april 2011 om godkjenning av natriumsalt av dimethylglycin som fôrtilsetningsstoff for slaktekylling (innehaver av godkjenningen Taminco N.V.)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 371/2011 of 15 April 2011 concerning the authorisation of dimethylglycine sodium salt as a feed additive for chickens for fattening (holder of the authorisation Taminco N.V.)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.04.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et nytt fôrtilsetningsstoff, natriumsaltet av dimethylglycin, til bruk i slaktekyllingfôr. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Andre zootekniske fôrtilsetningsstoffer, med tilføyelse om at det kan forbedre produksjonsegenskapene, og har identifikasjonsnr. 4d4. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som konkluderer med at preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Det har potensial til å gi signifikant forbedring av tilvekst og fôrutnyttelse hos slaktekyllinger.

Det er angitt at minste og største tillatte innhold av preparatet begge er 1 000 mg/kg fullfôr. Godkjenningen har varighet til 6. mai 2021. Den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Fôrindustrien får tilgang på et nytt fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, med det en tidligere kalte vekstfremmende virkning. Det finnes flere godkjente fôrtilsetningsstoff med tilsvarende virkning allerede.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke få noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdapartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 371/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0371

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2011
Frist returnering standardskjema: 19.05.2011
Dato returnert standardskjema: 23.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.05.2011
Høringsfrist: 28.06.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: