Grønnbok om distribusjon av audiovisuelle verk

Grønnbok om onlinedistribusjon av audiovisuelle verk i den Europeiske Union: Muligheter og utfordringer mot et digitalt indre marked...

Green paper on the online distribution of audiovisual works in the European Union: opportunities and challenges towards a digital single market...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2011

Spesialutvalg: Immaterialrett

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.04.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kulturdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVII. Opphavsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Status: Grønnboken er på høring til 18. november 2011, se lenke til Kommisjonens sider: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/audiovisual_en.htm

Kulturdepartementet informerte sine høringsinstanser om saken i e-post av 8. september 2011.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen offentliggjorde 13. juli 2011 en grønnbok for å innhente synspunkter på hvordan Europa best mulig kan utnytte mulighetene ved den digitale teknologien og bevege seg i retning av et digitalt indre marked. Her er lenke til grønnboken: ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/audiovisual/green_paper_COM2011_427_en.pdf

Grønnboken skal danne grunnlag for en debatt om, og eventuelt hvordan, det er nødvendig å tilpasse de rettslige rammer for å gi europeisk næringsliv mulighet til å utvikle forretningsmodeller, skape nye distribusjonskanaler og for at forbrukere skal få bedre tilgang til digitalt innhold over hele Europa. Kommisjonen ønsker i den forbindelse å innhente synspunkter fra alle berørte parter om forskjellige aspekter ved onlinedistribusjon av audiovisuelle verk som for eksempel film, dokumentarfilm, tv-film, tegnefilm osv.

Resultatene av høringen vil bidra til de initiativ som Kommisjonen planlegger på området, bl.a. forslag til en rettsakt om kollektive lisenser for opphavsrettigheter og en revisjon av direktivet om håndhevelse av intellektuelle eiendomsrettigheter.

Grønnboken behandler en rekke spørsmål:

  • Den beskriver hvor raskt den audiovisuelle sektor endres som følge av internettrevolusjonen, og hvordan utfordringene best mulig kan håndteres. Den ser på hvordan vi best mulig kan utnytte mulighetene som et indre marked vil gi skaperne, næringsliv og forbrukere, for eksempel knyttet til nye forretningsmodeller, flere onlinetjenester og bedre betaling til rettighetshaverne.
  • Den drøfter klarering av rettigheter for onlinedistribusjon av audiovisuelle medietjenester. Det er behov for en vurdering av om det er problemer på området, hvilke problemer det i så fall er, og hvilke løsningsforslag som kan være aktuelle.
  • Den stiller spørsmål om det bør tas ytterligere tiltak på EU-plan for å sikre rimelig betaling av forfattere, utøvende kunstnere i forbindelse med online-bruk av verk og framførelser som disse har opphavsrett til.
  • Den behandler også visse spesielle tilfeller av bruk av audiovisuelle verk, slik som filmarvsinstitusjonenes samfunnsoppdrag og funksjonshemmedes adgang til kulturelt materiale.

Høringssvarene vil inngå i Kommisjonens vurdering av hvilke tiltak som er nødvendige for at forbrukerne, tilbydere av digitalt innhold og rettighetshavere kan utnytte det indre markeds fulle potensial. Svarene vil også bli tatt i betraktning i forbindelse med Kommisjonens kommende forslag vedrørende en forenkling av kollektive rettighetsforvaltning.

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Kulturdepartementet vil følge opp eventuelle tiltak bl.a. i forbindelse med den pågående revisjonen av åndsverkloven.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.: KOM(2011)427 final
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: