Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 516/2011 av 25. mai 2011 om endring av forordning (EF) nr. 600/2005 når det gjelder bruk av et preparat av Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 i fôr som inneholder maursyre...

Commission Implementing Regulation (EU) No 516/2011 of 25 May 2011 amending Regulation (EC) No 600/2005 as regards the use of the preparation of Bacillus licheniformis DSM 5749 and Bacillus subtilis DSM 5750 in feed containing formic acid...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakte er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av endring av bruksområde for et mikroorganismepreparat. Preparatet er tidligere permanent godkjent etter direktiv 70/524/EØF, det gamle fôrtilsetningsstoff-regelverket, til bruk i fôr til avlspurker, slaktekalkun, kalver inntil tre måneders alder, slaktegris og smågris. Det er søkt om endring i godkjenningen av preparatet av Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 som tilsetningsstoff i fôr til slaktekalkun. Det inebærer at preparatet kan tilsettes fôr som også er tilsatt maursyre. Dokumentasjon fra søker viser at preparatet har ønsket effekt i kalkunfôr, også når fôr er tilsatt en organisk syre.

European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert søknaden og finner bruksområdet trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet og at preparatet har effekt i slaktekalkunfôr som er tilsatt maursyre. Preparatet er også godkjent for bruk i fôr som inneholder visse koksidiostatika; av disse er monensin natrium, maduramicin ammonium og lasalocid natrium godkjent i Norge. Det er ikke foretatt endringer i sammensetningen av preparatet eller i grenseverdiene for minste eller største tillatte innhold i fôrvarer.

Godkjenningen av nytt bruksområde er gitt på permanent basis. Den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten ventes ikke å gi administrative eller økonomiske konsekvenser, da preparatet er uendret, det er allerede godkjent og i bruk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 516/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0516

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.05.2011
Frist returnering standardskjema: 15.06.2011
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.07.2011
Høringsfrist: 22.08.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker