Biocider-fipronil/18

Kommisjonsdirektiv 2011/79/EU av 20. september 2011 om endring av direktiv 98/8/EF om inkludering av fipronil som et aktivt stoff i vedlegg I...

Commission Directive 2011/79/EU of 20 September 2011 amending Directive 98/8/EC to include fipronil as an active substance in Annex I thereto...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.10.2011

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsdirektiv 2011/79/EU ble vedtatt 20. september 2011. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 49/2012 av 30. mars 2012.

Sammendrag av innhold

Gjennom biociddirektivet - 98/8/EF - ble det innført regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Ved Kommisjonsdirektiv 2011/79/EU godkjennes stoffet fipronil som et aktivt stoff til bruk i produkter i produktgruppe 18. Produktgruppe 18 omfatter insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Stoffet fipronil inkluderes dermed i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. Det knyttes strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder dette stoffet.

Det er profesjonell bruk innendørs med anvendelse på steder hvor det normalt ikke er adgang for mennesker eller dyr, som er vurdert i henhold til risikovurderingen på fellesskapsnivå. Ved behandling av søknader (vurdert i henhold til artikkel 5 og vedlegg VI) om godkjenning av et produkt skal medlemsstatene derfor legge særlig vekt på de deler av miljøet og befolkningen som ikke er omfattet av risikovurderingen på fellesskapsnivå, og som kan utsettes for produktet.

Merknader

Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) med senere endringer er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004. Biociddirektivet er hjemlet i EF-traktatens artikkel 100 a.
Gjennom bestemmelser i direktiv 2011/79/EU inkluderes stoffet fipronil i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. Stoffet kan dermed benyttes i produktgruppe 18. Imidlertid er det knyttet spesifikke og strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder dette stoffet. Et aktivt stoff (biocid) kan bare inkluderes i vedlegg I dersom det har vært gjennom en grundig risikovurdering, og konklusjonen er at det ikke er uakseptable helse- og/eller miljørisiko knyttet til bruk av stoffet. En godkjenning av et aktivt stoff (biocid) er alltid knyttet til en gitt type biocidprodukt, og er derfor begrenset til ett eller flere bestemte bruksområder. Dette innebærer en kontrollert bruk av stoffet. En slik kontrollert bruk av det aktuelle stoffet bidrar til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. 

Økonomiske/administrative konsekvenser; Kostnader forbundet med gjennomføring av inkluderingsdirektiv vil for myndighetene være knyttet til behandling av produktgodkjenning, kostnadene dekkes gjennom gebyrer, jf biocidforskriften § 34 og vedlegg 4 (gebyrsatsene). Bestemmelsen er i tråd med artikkel 25 i biociddirektivet (98/8/EF) om at kostnader forbundet med forvaltning av biociddirektivet skal dekkes gjennom gebyrer. Kostnader for aktører er knyttet til utarbeidelse av datagrunnlag for søknader og gebyrer knyttet til produktsøknader. Gjennomføring av inkluderingsdirektiv gir et harmonisert marked med like rammebetingelser for både norsk og europeisk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i insektmidler.
Rettslige konsekvenser; Gjennomføring av direktiv 2011/79/EU vil skje ved endringer i biocidforskriften. Høringsdokumentene om kommende/nye endringer i regelverket legges ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no.

Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi (møter både i Competent Authority og Standing Committee), faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Videre er myndighetene i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og den er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/0079/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32011L0079

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2011
Frist returnering standardskjema: 08.11.2011
Dato returnert standardskjema: 02.11.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 049/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker