Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EU) nr. 336/2011 av 7. april 2011 som endrer forordning (EF) nr. 1292/2008 om bruk av fôrtilsetningsstoffet Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 i fôr som inneholder diclazuril, monensin natrium og nicarbazin...

Commission Regulation (EU) No 336/2011 of 7 April 2011 amending Regulation (EC) No 1292/2008 as regards the use of the feed additive Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 in feed containing diclazuril, monensin sodium and nicarbazin...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.04.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler endring i godkjenningen av et mikroorganismepreparat brukt som tilsetningsstoff i slaktekyllingfôr. Preparatet ble godkjent til samme formål ved forordning (EF) nr. 1292/2008. Nå søker Norel SA, firmaet som innehar godkjenningen, om godkjenning av preparatet til bruk i slaktekyllingfôr som inneholer et av følgende koksidiostatika: diclazuril, nicarbazin, robenidine hydroklorid, salinomycin natrium, lasalocid natrium, narasin/nicarbazin, maduramycin ammonium, decoquinat, monensin natrium eller semduramycin natrium. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1822.

Nødvendig dokumentasjon fulgte søknaden, og den er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA. I sin vurdering konkluderer EFSA med at mikoorganismepreparatet bare har tilstrekkelig effekt når det tilsettes slaktekyllingfôr som inneholder diclazuril, monensin natrium eller nicarbazin. Endringen i godkjenningen omfatter derfor bruk av preparatet i slaktekykllingfôr som er tilsatt et av disse tre koksidiostatikaene. Godkjenningen har varighet fram til 8. januar 2019, og den er gitt i samsvar med vedtak i den faste komitè for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningstoff-forskriften. Av de koksidiostatikaene preparatet er tillatt brukt sammen med i slaktekyllingfôr, er bare monensin natrium godkjent i Norge. Norge har et generelt unntak i EØS-avtalen for koksidiostatika til bruk i fôrvarer. Det er en tilpasningstekst i EØS-avtalen, og den sier at Norge kan videreføre nasjonal lovgiving av regelverket, som gjaldt ved tiltredelse av EØS-avtalen i 1994, for koksidiostatika i fôr. Ved ikrafttredelsen av EØS-avtalen gjaldt "Fôrvarebestemmelser" fastsatt av Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket, STIL, i 1987. Dette regelverket omfatter fem godkjente koksidiostatika. Regelverket er videreført, slik at det bare er de fem godkjente koksidiostatika som fortsatt er godkjent i Norge. Diclazuril og nicarbazin er ikke blant disse. Forskriftsendringen vil derfor bare omfatte bruken av mikroorganisme-preparatet i slaktekyllingfôr som er tilsatt monensin natrium.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Godkjenningen åpner for å benyttet et mikroorganismepreparat, som forbedrer utnyttelsen av fôret, i slaktekyllingfôr tilsatt monensin natrium. Dette er ikke det eneste godkjente preparatet med slik hensikt, men det gir fôrindustrien flere valgmuligheter. Hvorvidt det vil bli tatt i bruk, avhenger av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten. Om preparatet blir tatt i bruk, vil Mattilsynet vurdere om det er aktuelt å føre tilsyn med om preparatet blir brukt i fôrblandinger som inneholder andre koksidiostatika enn det tillatte nmonensin natrium, ut fra et risikoaspekt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgeter fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er akseptabel og EØS-relevant, med de begrensningene vårt generelle unntak for koksidiostatika i fôr i EØS-avtalen medfører.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 336/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0336

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.04.2011
Frist returnering standardskjema: 03.05.2011
Dato returnert standardskjema: 23.05.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 037/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.05.2011
Høringsfrist: 28.06.2011
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker