Rapportering av planer og programmer for lokal luf

Kommisjonsbeslutning om rapportering av planer og programmer under direktiv om lokal luftkvalitet...

Commission Decision laying down arrangements for the submission of information on plans and programmes required under Council Directive 96/62/EC in relation to limit values for certain pollutants in ambient air...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.12.2004

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.04.2004

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Prosessen i EU: Kommisjonen nedsatte høsten 2001 er arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag bl.a. for oppfølging av Art. 8, jfr. vedlegg IV, i rammedirektivet for lokal luftkvalitet, Rådsbeslutning 96/62/EF. I mandatet for arbeidsgruppen er alle oppgavene nærmere beskrevet. Gruppens forslag ble presentert for Kommisjonen høsten 2003. Kommisjonen har bearbeidet dette til den foreliggende beslutningen. Kommisjonsbeslutningen er endelig og ikke gjenstand for videre behandling.

 

Prosessen i Norge: Norge v/SFT har deltatt med en person i arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til planer og program under Art. 8 jfr. vedlegg IV, i rammedirektiv for lokal luftkvalitet, som ble sendt Kommisjonen. Ingen andre departement eller direktorater har vært involvert i prosessen.

Prosessen i EFTA

Rettsakten er til vurdering i EFTA/EØS-landene.

 

Beslutningsprosedyre

Saken behandles nå endelig i spesialutvalget ved skriftlig prosedyre.

Sammendrag av innhold
 
Kommisjonsbeslutningen fastsetter et rapporteringsformat for planer og programmer utarbeidet i henhold til Rådsdirektiv 96/62/EF av 27. september 1996 om utendørs luftkvalitet. Rådsdirektivet og tilhørende datterdirektiver er i Norge implementert gjennom forskrift om lokal luftkvalitet av 4. oktober 2002.
 
Ved overskridelser av grenseverdiene pluss den såkalte toleransemarginen, fastlagt i 1. og 2. datterdirektiv, skal det utarbeides planer og programmer med forslag til tiltak som er tilstrekkelig for å unngå overskridelser av grenseverdiene. De enkelte medlemslandene vil ha ulik tilnærmingsmåte til utarbeidelse av planer og programmer. For å sikre en helhetlig rapportering har Kommisjonen derfor utarbeidet en mal for å harmonisere og strukturere den informasjon som skal rapporteres etter Rådsdirektiv 96/62/EF. Denne malen er fastsatt i Kommisjonsbeslutning 2004/224/EF.
 
Malen består av sju skjema som skal fylles ut for hver plan eller program som utarbeides i det enkelte land. Skjemaene skal fylles med generell informasjonen om den enkelte plan/program. Det skal også fylles ut informasjon med beskrivelse av de ulike tilfellene og områdene hvor det er fare for overskridelse av grenseverdiene i de to datterdirektivene for det året slike nivåer ble observert. På forespørsel fra Kommisjonen skal komplette planer og programmer gjøres tilgjengelig.
 
 
Merknader

EF-hjemmel

 
Amsterdamtraktaten art. 175.
 
Rettslige administrative og økonomiske konsekvenser i Norge
Kommisjonsbeslutningen vil ikke få rettslige konsekvenser i Norge. Kravet om rapportering av planer og programmer er allerede dekket gjennom §§8 og 10 i forskriften om lokal luftkvalitet. Beslutningen setter rammer for innhold og struktur for denne rapporteringen. Konkretisering av kravene basert på denne beslutningen foreslås gjort gjennom eget brev fra SFT til aktuelle kommuner og anleggseiere, samt gjennom revisjon av eksisterende veileder til forskrift om lokal luftkvalitet. Beslutningen medfører ingen etablering av rettigheter for borgerne og det er av den grunn ikke nødvendig å forskriftsfeste beslutningen. For å øke tilgjengeligheten til kravene, kan beslutningen eventuelt tas inn som vedlegg til forskrift om lokal luftkvalitet. Dette kan tas i forbindelse med annen revisjon av nevnte forskrift.
 
Komplette planer og programmer skal gjøres tilgjengelig for Kommisjonene på forespørsel. Det er ikke forutsatt at disse skal oversettes fra det enkelte lands språk.
 
Kommisjonsbeslutningen vil ikke får administrative konsekvenser utover det implementeringen av Rådsdirektiv 96/62/EF og de to tilhørende datterdirektivene allerede medfører. 
 

Kommisjonsbeslutningen vil ikke få nevneverdige økonomiske konsekvenser. SFT vil måtte bruke noen ressurser knyttet til utfylling av skjema. Dette vil variere fra år til år, men likevel være av relativ liten betydning.

 
Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutningen har ikke tidligere vært behandlet i spesialutvalget.

Vurdering

·        Hvordan forslaget vil påvirke norske interesser

Kommisjonsbeslutningen vil ikke ha betydning for norsk politikk innenfor det aktuelle området.

  ·        Vurdering i forhold til andre internasjonale forpliktelser? Kommisjonsbeslutningen er ikke relevant for, og vil heller ikke påvirke, andre internasjonale forpliktelser.  

·        Forhandlingssituasjonen

Kommisjonsbeslutningen bygger på en felles innstilling fra arbeidsgruppen for implementering.  

·        Vurdering av behovet for tilpasningstekst eller å nedlegge veto

Det er ikke behov for tilpassningstekst.

  Konklusjon om relevans og akseptabilitet Kommisjonsbeslutningen vil harmonisere tilbakemeldingene fra de ulike landene om planer og programmer knyttet til tiltak for å redusere lokal luftforurensning. Beslutningen er relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2004)491
Rettsaktnr.: 2004/224/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004D0224

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.03.2004
Frist returnering standardskjema: 04.05.2004
Dato returnert standardskjema: 03.05.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.12.2004
Nummer for EØS-komitebeslutning: 172/2004
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.04.2004
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.12.2004

Lenker

Til toppen