Forsiden

VOC i maling og lakk

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF om begrensning av utslipp av flyktige organiske komponenter fra bruk av løsemidler i interiørmaling, lakk og billakkeringsprodukter og endring av direktiv 1999/13/EF...

Directive 2004/42/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and a...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.12.2004

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2004

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Kommisjonsforslaget ble behandlet første gang i Europaparlamentet 9. september 2003, og Rådet kom fram til politisk enighet om en felles holdning 27. oktober 2003. Direktivet ble vedtatt 21. april 2004.

 

Direktivforslaget har flere ganger blitt behandlet i EØS-Spesialutvalg for miljø, senest 10. desember 2003. Det legges ikke opp til flere behandlinger i spesialutvalget. 

Direktivet kom inn i EØS-avtalen d. 10. juni 2005.

Sammendrag av innhold

23.12.02 la Kommisjonen frem et forslag til direktiv som regulerer VOC-utslipp fra maling og lakk. Forslaget var ment som et supplement til eksisterende direktiv 1999/13/EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse virksomheter og anlegg. VOC-utslipp fra maling og lakk ble i sin tid utelatt fra sistnevnte direktiv. Bakgrunnen for forslaget var et ønske om lavere innhold av løsemidler i maling og lakk. Direktivet ble vedtatt 21. april 2004.

 

Direktivet stiller krav til innholdet av bestemte kategorier produkter med det formål å forhindre eller redusere direkte og indirekte virkninger av VOC-utslipp til miljøet. Direktivet retter seg utelukkende mot definerte grupper av produkter, nærmere bestemt ulike former for maling og lakk.

 
Eksempler på produkter som omfattes er matt og skinnende maling/belegg for vegger og tak innendørs, utendørs belegg på mur, teglstein og stukkatur, samt bekledningsmaling for treverk og metall og grunningsmaling. Videre omfattes belegg som gir en flerfarget effekt og belegg til dekor over malte flater. Omlakkering av kjøretøy omfattes i en rekke tilfeller. Dette gjelder for eksempel produkter som påføres for å fjerne gammelt belegg og rust samt produkter som brukes til avfetting eller til å fjerne silikon, samt grunning direkte på metall eller på eksisterende finish for å hindre korrosjon med mer. Videre omfattes belegg som gir glans, styrke og holdbarhet. Det samme gjelder belegg som gir ønsket farge og effekt (perleeffekt, metallic osv). (Merknad: Når det gjelder ovenstående terminologi, tas det forbehold om at formuleringene kan være annerledes ved den enkelte bransje.)
 

Produkter som omfattes av direktivet skal bare kunne omsettes på det frie marked dersom de overholder bestemte krav til innhold som fremgår av direktivets vedlegg. Kravene skal oppfylles i henhold til et tidsskjema som også fremgår av vedlegget (oppfyllelse i henholdsvis 2007 og 2010). Direktivet krever dessuten merking av produktene.

 

Det skal opprettes en såkalt "competent authority" som er ansvarlig for gjennomføringen av forpliktelsene i direktivet, herunder for opprettelsen av et system for overvåking av VOC-innholdet i produktene det refereres til i Annex 1. For å vise at direktivet overholdes skal resultatene fra overvåkingen rapporteres til Kommisjonen. De første to rapportene skal leveres senest 18 mnd etter datoen for oppfyllelse i henhold til vedlegg 11. Deretter skal det rapporteres til Kommisjonen hvert femte år. 

 

I sin behandling av Kommisjonsforslaget foreslo Rådet endrede grenseverdier for produktgruppe d) i vedlegg II. Det opprinnelige forslaget var at VOC-innholdet for denne produktgruppen skulle være på maksimum 300 g/l i 2007. Rådet foreslo at grenseverdien i stedet skulle være på 400 g/l i 2007, og at den skulle være på 300 g/l først i 2010. Dette ble akseptert av Europaparlamentet i deres andre lesning iht. medbestemmelsesprosedyren. Grenseverdiene vil etter all sannsynlighet ikke skape problemer for den norske bransjen.

 
Merknader

Norsk regelverk har blitt endret for å oppfylle direktivet, jf forskrift i medhold av produktkontrolloven. Statens forurensningstilsyn har utarbeidet forskriften.  

 

Oppfølgingen av direktivet vil innebære et visst merarbeid for Statens forurensningstilsyn.

 
Sakkyndige instansers merknader
Norske myndigheter deltar ikke i EUs ekspertgrupper på området, men deler av bransjen (Jotun) har vært representert gjennom bransjeorganisasjonen CEPE.
 

Statens forurensningstilsyn (SFT) har sendt Kommisjonens forslag på høring, med høringsfrist 1. desember 2003. Jotun AS, Bergen Malingfabrikk AS, Prosessindustriens landsforening (PIL), Direktoratet for Arbeidstilsynet og Billakkleverandørenes Forening avga høringssvar. Både Jotun og PIL var godt orientert om prosessen i EU, og hadde ingen innvendinger mot forslaget. De mente også at det i tilstrekkelig grad var blitt tatt hensyn til bransjens kommentarer, blant annet når det gjaldt grenseverdier for innhold av løsemidler i spesifikke produktgrupper. Bergen Malingfabrikk hadde heller ingen innvendinger til direktivforslaget. Arbeidstilsynet var også positive til forslaget, men beklaget at produkter som benyttes til overflatebehandling ved det opprinnelige produksjonsstedet var unntatt. Billakkleverandørenes forening så på det nye forslaget som en forenkling av gjeldende VOC-regulering for bransjen. 

Vurdering

Direktivet vurderes som relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2002)750
Rettsaktnr.: 2004/42/EF
Basis rettsaktnr.: 1999/13/EF
Celexnr.: 32004L0042

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.05.2004
Frist returnering standardskjema: 02.07.2004
Dato returnert standardskjema: 22.06.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.06.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 079/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.10.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker