HKFK-kvotetildeling, nye medlemsstater

Rådets forordning om endring av Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til basisåret for tildeling av kvoter av hydroklorfluorkarboner til de medlemsstatene som tiltrådte EU 1. mai 2004...

Council Regulation amending Regulation (EC) N° 2037/2000 of the EP and of the Council, as regards the base year for the allocation of quotas of hydrochlolorofluorocarbons with respect to the Member States that acceded on 1/5/2004...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.11.2004

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.12.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Kommisjonen fremsatte forslaget til Rådet og Parlamentet i august 2004. Forordningen ble endelig vedtatt av Rådet og Parlamentet den 6. september 2006 og ble offentliggjort i Official Journal 25. september 2006.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer som bryter ned ozonlaget (ozonforordningen) etablerer et system der Kommisjonen, innenfor rammene av en nedtrappingsplan, tildeler kvoter til produsenter og importører av hydroklorfluorkarboner (HKFK) som bestemmer hvor store mengder HKFK de har lov til å omsette.

Forordning (EF) nr. 1366/2006 går ut på å endre basisåret for tildeling av kvoter for HKFK til produsenter og importører i de ti nye medlemslandene som tiltrådte EU 1. mai 2004. I henhold til ozonforordningen er 1999 basisåret for tildeling av HKFK-kvoter. I henhold til denne forordningen tildeles importører og produsenter i EUs ti nye medlemsland i stedet kvoter med utgangspunkt i deres markedsandeler i 2002 og 2003. På den måten sikrer man at aktører som var aktive på markedet i 2002/2003, men ikke i 1999, får utdelt kvoter og kan videreføre sin forretning.

Rettsakten vil ikke få konsekvenser for miljøet, da den samlede HKFK-kvoten ikke endres. Forslaget vil heller ikke få konsekvenser for Norges kvote for produksjon og import av HKFK.

Merknader

Forordningen vil ikke berøre Norge direkte. Det er derfor ikke ansett som nødvendig med høring av forordningen, da forordningen ikke vil kreve endring av norsk regelverk.  

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen vurderes som relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering

Forordningen vurderes som relevant og akseptabel.

Selv om forordningens innhold ikke berører EFTA-statene, er lignende forordninger tatt inn i EØS-avtalen tidligere. EFTA uttalte på forespørsel at rettsakten burde innlemmes i EØS-avtalen av hensyn til å opprettholde et enhetlig system (for the sake of good order).

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2004)0550
Rettsaktnr.: 1366/2006
Basis rettsaktnr.: 2037/2000
Celexnr.: 32006D1366

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.12.2006
Frist returnering standardskjema: 23.01.2007
Dato returnert standardskjema: 12.12.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.06.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 060/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen