Mekanismedirektivet

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/101/EF av 27. oktober 2004 som endrer direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for klimagassutslipp i EU, for så vidt gjelder Kyotoprotokollens prosjektbaserte mekanismer...

Directive 2004/101/EC of the European Parliament and of the Council of 27 Otober 2004 amending Directive 2003/87/EC establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community, in respect of the Kyoto Protocol's project m...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2004

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Mekanismedirektivet ble endelig vedtatt av Råd- og Parlament 27. oktober 2004, og trådte i kraft 1. januar 2005.

Direktivet ble 26. oktober 2007 besluttet innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak nr. 146/2007 i EØS-komiteen. Innlemmelse i EØS-avtalen forutsetter parlamentarisk godkjennelse i de tre EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge.

Sammendrag av innhold
Innledning
Mekanismedirektivet åpner for at landene ved oppgjøret av kvoteplikten kan konvertere sertifiserte utslippsenheter fra Den grønne utviklingsmekanismen ("certified emission reductions")[1] til EU kvoter ("EU-allowances") som kan benyttes i EUs kvotesystem fra 2005. Fra 2008 blir det også adgang til å konvertere utslippsenheter fra Felles gjennomføring ("emission reduction units")[2] til EU-kvoter.
 
Direktivet åpner ikke for at de kvotepliktige skal kunne få godskrevet kvoter fra prosjekter innenlands som leder til utslippsreduksjoner fra utslippskilder som ikke omfattes av kvotedirektivet. Kommisjonen skal imidlertid evaluere behovet for endringer i direktivet i 2006, og skal i denne forbindelsen se på mulighetene for å godkjenne slike prosjekter.
 
Direktivet legger ikke begrensninger på private virksomheters adgang til å generere eller erverve utslippsenheter som stammer fra bruk av Den grønne utviklingsmekanismen og Felles gjennomføring, så lenge disse utslippsenhetene holdes utenfor EUs kvotesystem. Direktivet legger heller ikke restriksjoner på staters bruk av Kyoto-mekanismene.
 
Kvantitative begrensninger
Fra 2008 skal bruk av utslippsenheter fra Den grønne utviklingsmekanismen og Felles gjennomføring bare tillates opp til en viss prosent av tildelingen til den enkelte kvotepliktige. Landene skal selv spesifisere dette prosenttaket i den nasjonale allokeringsplanen. Ved godkjennelsen av tildelingsplanene har Kommisjonen i praksis godkjent prosenttak på mellom 7 og 20 prosent. Kommisjonen har imidlertid gjort det klart at alle land kan sette taket så høyt som 10 prosent dersom de ønsker det.
 
Kvalitative begrensninger
Direktivet slår fast at utslippsenheter fra kjernekraftprosjekter, og fra skogplantingsprosjekter og andre prosjekter som øker opptaket av klimagasser gjennom arealbruk, ikke skal godtas til bruk i kvotesystemet.
 
Landene må ved godkjenningen av vannkraftprosjekter med produksjonskapasitet over 20 megawatt, sørge for at relevante internasjonale kriterier og retningslinjer - herunder kriterier og retningslinjer fra Verdenskommisjonen for dammer - respekteres.

Utslippsenheter fra prosjekter som direkte eller indirekte reduserer eller begrenser utslipp fra anlegg som omfattes av kvotedirektivet
Bruk av utslippsenheter fra prosjekter under Den grønne utviklingsmekanismen eller Felles gjennomføring i land og sektorer som omfattes av EUs kvotesystem, er regulert særskilt. Hvis slike prosjekter direkte reduserer eller begrenser utslipp fra anlegg som omfattes av kvotedirektivet, vil kvoter fra disse prosjektene bare kunne utstedes hvis likelydende antall EU-kvoter kanselleres av driftslederen for anlegget. Likeledes, hvis slike prosjekter indirekte reduserer eller begrenser utslipp fra anlegg som omfattes av kvotedirektivet, vil kvoter fra disse prosjektene bare kunne utstedes hvis likelydende antall EU-kvoter kanselleres fra vertslandets nasjonale register. Utslippsenheter fra prosjekter under Den grønne utviklingsmekanismen eller felles gjennomføring i land og sektorer som omfattes av EUs kvotesystem, kan bare konverteres til bruk i EU-systemet fram til 31. desember 2012.
 
Krav om kansellering av utslippsenheter fra Den grønne utviklingsmekanismen som brukes i perioden 2005-2007
Utslippsenheter fra Den grønne utviklingsmekanismen som har blitt brukt av en driftsleder i perioden 2005-2007, skal kanselleres. De kan ikke brukes i forhold til utslippsforpliktelsene under Kyotoprotokollen, siden de allerede vil være brukt til å svare for utslipp i 2005-2007.

Gjeldende norsk regelverk og politikk på området

I lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven), som er presentert i Ot.prp. nr. 13 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 66 (2006-2007), legges det opp til at nærmere bestemmelser om godkjenning av kvoter som ikke er utstedt i Norge til bruk i det norske kvotesystemet skal gis i forskrift. Det er gitt regler for bruk av utslippsenheter fra Den grønne utviklingsmekanismen i perioden 2005-2007 som tilsvarer reglene i mekanismedirektivet. I norsk rett settes det imidlertid ikke tak på bruk av slike utslippsenheter i denne perioden. 

[1] I henhold til Kyotoprotokollens artikkel 12.

[2] I henhold til Kyotoprotokollens artikkel 6.


Merknader
Direktivet er hjemlet i Traktat om opprettelse av Det Europeiske Fellesskap (Romatraktaten) artikkel 175 (1).
 
Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget sammen med behandlingen av kvotedirektivet.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2003)0403
Rettsaktnr.: 2004/101/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004L0101

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.11.2004
Frist returnering standardskjema: 31.12.2004
Dato returnert standardskjema: 24.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 146/2007
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen