Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EUs kvikksølvstrategi

EUs kvikksølvstrategi...

Community Strategy Conserning Mercury...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2005

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.10.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

EU-kommisjonen la frem strategien "Community Strategy Concerning Mercury" den 28. januar 2005.  
Strategien vurderer tiltak rettet mot kvikksølv i hele livssyklusen fra produksjon, bruk, avfallsbehandling, utslipp og eksport, samt tiltak for å beskytte befolkningen mot inntak av/kontakt med kvikksølv. Strategien legger også et grunnlag for EUs innspill til FNs miljøprogram vedrørende kvikksølv.  Kommisjonen varsler mulige endringer i regelverk. Kommisjonen vil bl.a forespørre ekspertgruppen for medisinske råd og den vitenskapelige komiteen for miljø- og helserisiko om å vurdere bruken av kvikksølv i amalgam, med den hensikt å vurdere om ytterligere regulering av amalgam er hensiktsmessig.  Kommisjonen foreslo i februar 2006 en endring i direktiv 76/769/EEC for å begrense markedsføring av ikke-elektrisk eller elektronisk måle- og kontrollutstyr for forbrukere og helsesektoren. Et eget EØS-notat vil ta opp denne reguleringen. Kommisjonen vil også vurdere grenseverdier for kvikksølv i direktiv 2001/80 om store forbrenningsanlegg som skal implementeres 1. januar 2008. For å stanse eksport av kvikksølv fra EU innen 2011 vil kommisjonen foreslå en endring i forordningen 304/2003. Kommisjonen vil også øke kunnskapsgrunnlaget bl.a. i forhold til kvikksølv i mat.
Norge har vært pådriver for en ambisiøs kvikksølvstrategi i EU, som er reflektert i Norges innspill til strategien.

Strategien er behandlet av rådet og Europaparlamentet.

Rådet vedtok sine konklusjoner 24. juni 2005. Rådet understreket viktigheten av et eksportforbud innen 2011, og viktigheten av de tiltakene forelått av kommisjonen. Rådet foreslo ytterligere tiltak, bl.a. at bruken av kvikksølv i vaksiner bør adresseres, det bør utvikles teknikker for reduksjon i kvikksølvutslipp fra forbrenning og alternativer til bruk av kvikksølv i gullminer, samt påpekte behov for å vurdere sosiale aspekter ved stengning av kvikksølvgruver.

Europaparlamentet fattet sin beslutning 14. mars 2006. Parlamentet ber om en styrking av innsatsen mot kvikksølv, blant annet gjennom å be om at et forbud mot eksport av kvikksølv fra EU skal tre i kraft fra 2010, ett år før kommisjonens forslag. Videre ber parlamentet om en styrking av en rekke tiltak i strategien. Parlamentet ber om at kvikksølv i klor-alkaliindustrien skal utfases innen 2010 i stedet for 2020 slik kommisjonen foreslo. Parlamentet ber også om juridisk regulering for sikker lagring av overskuddskvikksølv og krav om at sektoren del-finansierer sikker lagring. Parlamentet ber kommisjonen foreslå, innen mars 2008, tiltak for å spore import og eksport av kvikksølv og kvikksølvforbindelser. Parlamentet ber om at flere kvikksølvholdige produkter reguleres enn det kommisjonen foreslo, dette gjelder særlig måle- og kontrollutstyr for både privat og profesjonell bruk. Beslutningen etterspør introduksjon av juridisk regelverk for å redusere utslipp fra relevante aktiviteter, særlig fra store og små forbrenningsprosesser. Den etterspør også restriksjoner på kvikksølvbruk i gullgraving. Videre fremgår det at EU bør evaluere bruk av kvikksølv i vaksiner med den hensikt å forby. Parlamentet ba også om at regulering som begrenser bruk av kvikksølv i tannfyllingsmaterialet amalgam skal foreslås innen neste år. Parlamentet ber også om regulering av kvikksølvutslipp fra krematorier. Parlamentet understreker støtte til gjennomføring av et globalt bindende instrument for kvikksølv og understreker viktigheten av at EU initierer bilaterale møter med andre regioner for å forberede forhandlingene ved UNEP Governing Council i 2007.

Regelverk som følger av tiltak i strategien blir behandlet i egne EØS-notater.


 

Sammendrag av innhold

Miljørådet ba EU kommisjonen i 2002 om å utarbeide en helhetlig strategi om kvikksølv, inkludert tiltak for å beskytte helse og miljø fra kvikksølvutslipp. Kommisjonen la frem strategien januar 2005.
 
Bakgrunnen for strategien er bl.a. internasjonale aktiviteter under UNEP (Global Mercury Assessment) der en har hatt økt fokus på kvikksølv. I global sammenheng ser man at kvikksølv har de samme uønskede egenskapene som organiske miljøgifter (POPs), både med hensyn på effekter og global spredning. Kvikksølvutlippene globalt er økende, og EU står for en betydelig eksport av kvikksølv til det globale markedet.
 
EUs miljøvernministere fikk i 2002 seg forelagt en rapport fra Kommisjonen om utfasing av kvikksølv, spesielt i kloralkaliindustrien. Både internasjonale forpliktelser i OSPAR-konvensjonen og EUs eget system for regulering av industriutslipp legger opp til utfasing av kloralkalieproduksjon basert på kvikksølvteknologi de nærmeste årene. Dette vil medføre store utfordringer mhp kvikksølvet som frigjøres fra denne industrien, og har vært en viktig årsak til at rådet etterspør en samlet kvikksølvstrategi. 

Vurdering

Den foreliggende strategien er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å redusere kvikksølvutslippene i EU og tilgangen til kvikksølv på det globale markedet. Den legger bl.a. opp til at eksport av kvikksølv fra EU til det globale markedet stanses, at EU vurderer om tilgjengelige virkemidler for å kontrollere utslipp av kvikksølv fra industrien er tilstrekkelige og at bruk av kvikksølv i produkter utfases så langt som mulig.
 
På enkelte punkter mener Norge at strategien kunne gå lengre eller være mer konkret. Bl.a. burde det fremgå eksplisitt i strategien at EU går inn for en bindende global avtale om kvikksølv. Krav som er innført i Norge om oppsamling av amalgam fra tannklinikker til avløp, og krav til rensing av kvikksølvutslipp fra krematorier burde også vært ytterligere konkretisert og forsterket i strategien. 
 
Norge utarbeidet våren 2005 en nasjonal handlingsplan for å redusere utslipp av kvikksølv, hvor det bl.a. er utarbeidet konkrete handlingspunkter i forhold til EUs kvikksølvpolitikk (handlingsplanen er også tilgjengelig på engelsk).
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.: KOM(2005)0020final
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen