Kommisjonsdirektiv 2005/4/EF av 19. januar 2005 som endrer direktiv 2001/22/EF om metoder for prøvetaking og analyser ved offentlig kontroll av nivåer av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler...

Kommisjonsdirektiv 2005/4/EF av 19. januar 2005 som endrer direktiv 2001/22/EF om metoder for prøvetaking og analyser ved offentlig kontroll av nivåer av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler...

Commission Directive 2005/4/EC of 19 January 2005 amending Directive 2001/22/EC laying down the sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels of lead, cadmium, mercury and 3-MCPD in foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.04.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir retningslinjer for prøvetaking og analyse ved offentlig kontroll av nivåer av bly, kadmium, kvikksølv og 3-MCPD i næringsmidler. Forordning EF/466/2001 gir grenseverdier for disse forbindelsene i en rekke næringsmidler og refererer til metodene for prøvetaking og analyse i direktiv 2001/22/EF som nå endres gjennom direktiv 2005/4/EF.

Formålet med rettsakten er å sikre at de laboratoriene som står for kontrollen anvender analysemetoder med samme yteevne. I tillegg er det viktig at analyseresultatene rapporteres og fortolkes likt for å bidra til ensartet håndhevelse i hele EØS-området. Derfor er det nødvendig å inkludere ny informasjon om analyse av forurensende stoffer i næringsmidler, først og fremst om måleusikkerhet.

Merknader

Gjeldende regelverk er Forskrift 27. september 2002 nr. 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. Ved gjennomføring av foreliggende direktiv må forskriften endres.

Vurdering

Rettsakten ansees som EØS-relevant.

Norge har ikke hatt innvendinger mot rettsakten under utarbeidelsen i EU-kommisjonens arbeidsgruppe eller i Standing Committee. Den ferdige rettsakten er tilfredsstillende etter norsk syn og vil være svært nyttig ved utøvelse av tilsyn og kartlegging på dette området.

Mattilsynet anseer rettsakten som akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/004/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0004

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.01.2005
Frist returnering standardskjema: 28.02.2005
Dato returnert standardskjema: 22.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 097/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker