Om tungmetaller i reservedeler til kjøretøy

Kommisjonsbeslutning 2005/438/EC av 10 juni 2005 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EC om kasserte kjøretøy...

Commision Decision (2005/438/EC) of 10 June 2005 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of life vehicles...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2005

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.05.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Kunngjort i Official Journal (OJ L 152, 15.06.2005 p19). Forbudet mot import/produksjon av balansevekter i bly fra 1. juli 2005 var på høring sammen med resten av forskrift for kasserte kjøretøy høsten 2001.

Nye (erstatnings-)deler til reparasjon av kjøretøy fra før 1. juli 2003 er unntatt fra kravet om utfasing av tungmetaller i produktforskriftens § 3-15 vedlegg 1. Vedlegget er identisk med vedlegg 1 pkt. 6 til avfallsforskriftens kapitel 4 om kasserte kjøretøy. Beslutningen inneholder også et unntak fra unntaket for balansevekter i bly, kullbørster for elektriske motorer og bremsebelegg fordi disse har egne innganger i vedlegget. Kommisjonsvedtaket inngår i EØS-avtalen og er en oppfølging av direktiv KOM 2000/53 av 18. september 2000 om kasserte kjøretøy.

Vurdering

Forslaget påvirker ikke norske interesser, det vurderes å være i samsvar med norsk politikk. SFT har hatt kontakt med de største importørene av balansevekter til hjul. Forslaget anses relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Den opprinnelig CD 2005/63/EC ble trukket pga prosedyrefeil 10. juni 2005, jf. CD 2005/437/EC. Nytt vedtak av 10. juni 2005: CD 2005/438/EC. (Uten endringer)

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2005)438
Rettsaktnr.: 2005/438/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/053/EF
Celexnr.: 32005D0438

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.09.2005
Frist returnering standardskjema: 27.10.2005
Dato returnert standardskjema: 13.10.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.03.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 036/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker