Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Såvarer - floghavre

Kommisjonsvedtak 2005/200/EF av 2. mars 2005 om tillatelse for Estland, Latvia, Litauen og Malta til å fastsette strengere krav vedrørende forekomst av Avena fatua i såkorn...

Commission Decision 2005/200/EC of 2 March 2005 authorising Estonia, Latvia, Lithuania and Malta to adopt stricter requirements concerning the presence of Avena fatua in cereal seed...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.04.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.04.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble  innlemmet i EØS-avtalen 2. desember 2005 ved EØS-komitébeslutning 141/2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter at de nye medlemslandene Estland, Latvia, Litauen og Malta gis anledning til å vedta strengere bestemmelser om innhold av floghavre ( Avena fatua ) i såkorn som omsettes i disse landene, enn det som er fastsatt i hoveddirektiv 66/402/EØF om omsetning av såkorn. Landene kan med dette kreve at såkorn som omsettes følges av et offisielt sertifikat som bekrefter at særlige krav vekstkontroll og analyse under såvareproduksjonen, er ivaretatt.  

I de nevnte land har man en relativt gunstig situasjon med hensyn til forekomst av floghavre, og det drives en aktiv bekjempelse av de forekomster som finnes. I tillegg har man allerede bestemmelser om floghavre i tilknytning til egen såvareproduksjon som er strengere enn de som er fastsatt ved 66/402/EØF. 

Rettsakten er rettet kun til Estland, Latvia, Litauen og Malta.

Merknader

Det kreves ikke endringer i norsk regelverk.

Vurdering

Norge har på samme måte som de fire landene rettsakten gjelder for, en gunstigere situasjon mht. floghavre enn de fleste andre EØS-land. På tilsvarende måte som i dette tilfellet, har Norge tidligere fått anledning til å fastsette strengere floghavrebestemmelser enn det som følger av hoveddirektivene på såvareområdet.

Mattilsynet ser det som gunstig, også for Norge sin del, at også flere andre medlemsland benytter seg av den muligheten som er gitt til å beholde et strengere regelverk mot floghavre. Det vil kunne virke positivt i forhold til å kunne  beholde nasjonale særregler på dette området også inn i framtiden.

Som nevnt er rettsakten rettet kun mot de fire enkeltland, og Norge har derfor ingen andre merknader til saken. 

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/200/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0200

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.03.2005
Frist returnering standardskjema: 28.04.2005
Dato returnert standardskjema: 04.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 141/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.01.2006

Lenker

Til toppen