flerårlig budsjett for EMSA

Rådets og Parlamentets forordning om flerårlig budsjett for oljeforurensingstiltak i EMSA ...

Regulation of the European Parliament and of the Council on a multiannual funding for the action of the European Maritime Safety Agency in the field of response to pollution caused by ships and amending Regulation (EC) No 1406/2002...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.08.2005

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Forslaget ble endelig vedtatt 18. desember 2006 og publisert i OJ 30. desember 2006.

En endring til forordningen ble publisert i OJ 3. Februar 2007. Endringen er i praksis kun en endring av nummeret på forordningen. Den heter ikke lenger 1891/2006 men 2038/2006.

Sammendrag av innhold

European Maritime Safety Agency (EMSA) ble etablert i 2002 ved direktiv 2002/1406.

Bakgrunn for forslaget er at EMSA er gitt utvidete oppgaver for så vidt gjelder bekjempelse av oljeforurensing, jfr. forordning 724/2004 som endrer 1406/2002. For at EMSA skal kunne ivareta sine nye oppgaver tilknyttet oljevernberedskap, avsettes finansielle midler over en 7 års periode, dvs. 2007-2013, jfr. art. 4. Et slikt langsiktig budsjett er ment å skape forutsigbarhet og fleksibilitet for EMSA. Budsjettet er på totalt 154 millioner euro.

Midlene skal dekke 3 områder, jfr. art 3:

1) innsamling av informasjon og lignende for så vidt gjelder tiltak innen oljeforurensing, art 3 a)

2) samarbeid og koordinering med Kommisjonen mht. bistand av teknisk og vitenskaplig art innen rammen av aktivititer etablert i regionale avtaler, art 3b) 

3) operasjonnell assistanse til medlemstatene innen prioriterte regioner gjennom bl.a. stand-by kystvaktskip., art 3 c)

Kommisjonen skal avgi en rapport mht. evaluering og gjennomføringen av forordningen til Parlamentet og Rådet innen 31. desember 2010,  jfr. art 8.

Norge deltar i EMSA. Norge er representert i EMSAs styre ved Sjøfartsdirektoratet (fast representant) og Kystdirektoratet (vararepresentant).

Vurdering

Etableringen av et langtids budsjett vurderes som en naturlig konsekvens av at finansielt bidrag til EMSA økte betydelig som følge av at byrået ble tildelt nye oppgaver ved gjennomføring av forordning 724/2004/EF og EP og Rådsdirektiv 2005/35. Et langsiktig budsjett vil skape klarere og mer forutsigbare rammer for EMSAs arbeid med bl.a. oljevernberedskap. Nærings - og handelsdepartementet, Sjøfartsdirektoratet. og Kystdirektoratet stiller seg positive til at EMSA skal bidra til at den europeiske oljevernberedskapen styrkes ytterligere.

Forordningen får ingen rettslige konsekvenser. Hjemmel for gjennomføringen blir å finne i den nylig vedtatte Skipssikkerhetsloven, art 41 om Tilsyn.

(Det kan i denne forbindelse nevnes at spørsmålet om manglende inkorporering av EMSA "basis" - forordningen (1406/2002) var oppe på pakkemøtet høsten 2006. Norge argumenterte med at nevnte rettsakt omhandler institusjonnelle forhold ved opprettelse av et EU-byrå, og etablerer ikke rettigheter eller forpliktelser for norske borgere. ESA har imidlertid påpekt artikkel 7 i EØS-avtalen som angir at en regulering tilsvarende EU-rettsakten skal gjennommføres i norsk rett.  Skipssikkerhetsloven § 41 vil nå kunne benyttes som relevant hjemmel.)

Forordningen vil få økonomiske konsekvenser for NHD.

Økonomiske konsekvenser

Den totale kostnadsrammen for EMSA for perioden 2007 - 2013 er på totalt 154 millioner Euro. Norge deltar i EMSA. EMSAs nye oppgaver forutsetter økte bevilgninger. Fordelingsnøkkelen for finansielt bidrag for Norge fremgår av tilpasningsteksten til EMSA som viser til EØS-avtalens artikkel 82 (1) litra a. Med henvisning til EFTA budsjettet oppdatert per 10.01.2007 vil EFTA landenes totale bidrag til EMSA utgjøre 2, 28 %. Norges bidrag vil være 94,15%. Basert på forordningen og tilpasningstekstens/EØS avtalens fordelingsnøkkel vil Norges kostnader for EMSA for perioden 2007 til 2013 (totalt 7 år) være ca. 3 306 000 Euro justert i forhold til andel av EFTA-budsjettet og aktuell valutakurs. Med utgangspunkt i valutakurs på 1 euro= 8 kroner og fordelt på 7 år tilsvarer dette ca. 3, 8  millioner NOK i året.

Beløpet dekker hele EMSA budsjettet og ikke bare oljevernberedskapen hjemlet i den nye forordningen.

Kostnadene dekkes over NHDs ordinære budsjett.

Andre opplysninger

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget ble første gang behandlet og klarert i spesialutvalget for transport 17. februar 2006 der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, jUstisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet og Finansdepartementet er representert. Det avkom ingen kommentarer til forslaget og det foreløpige posisjonsnotatet.

Konklusjon

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for inkludering i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2005)210
Rettsaktnr.: 2006/2038
Basis rettsaktnr.: 2002/1406
Celexnr.: 32006R1891

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.01.2006
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker