MRL-legemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2005/869 av 8. juni 2005 som endrer vedlegg I og II til Rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av anim...

Commission Regulation (EC) No 869/2005 of 8 June 2005 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.08.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.08.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten supplerer/endrer vedlegg I og II til rettsakten (EØF) nr. 2377/1990 (jf.  EØS-avtalens vedlegg II XIII, Særskilt vedlegg nr 2 bind 3 s 509 (St.prp.nr 100 1991-92)) som omfatter bestemmelser om fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i samtlige næringsmidler av animalsk opprinnelse, herunder kjøtt, fisk, melk, egg og honning.

Ivermektin og Carpofen er tilført vedlegg I, som omfatter liste over stoffer med fastsatt MRL. Ivermektin har fått MRL til alle matproduserende dyr, unntatt til dyr som produserer melk til humant konsum. Carprofen har fått MRL (maximum residue limit) til storfe og hest.
Carprofen er tilført vedlegg II, som omfatter liste over stoffer som ikke trenger MRL. Dette gjelder kun for storfemelk.

Merknader 

Forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse vil måtte endres.
Ivermektin har markedsføringstillatelse til gris, storfe, sau, hest og rein.  Ekstrapoleringen til alle matproduserende pattedyr får ingen konsekvenser for tilbakeholdelsestiden for disse artene, men det gir produsenten mulighet til å søke markedsføringstillatelse til for eksempel geit dersom de ønsker det. 

Carprofen har markedsføringstillatelse til storfe. Innplasseringen av carprofen i vedlegg II for melkekyr gir produsenten mulighet til å søke om markedsføringstillatelse til disse dyrene.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har vært til høring hos Kjøttbransjens Landsforbund, Landbrukssamvirkets felleskontor, Den norske veterinærforening og Fagsenteret for fjørfe. Det er ikke kommet innsigelser fra disse.

Mattilsynet har vurdert rettsakten som relevant og akseptabel.

Spesialutvalget for næringsmidler, der Barne- og likestillingsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten ansees som EØS-relevant.

Mattilsynet vurderer endringen/suppleringen av forordningen som uproblematisk.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0869/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R0869

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2005
Frist returnering standardskjema: 15.07.2005
Dato returnert standardskjema: 15.08.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 115/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2005
Høringsfrist: 01.02.2006
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker