EØS-notatbasen

Tjenester av allmenn økonomisk interesse

Tjenester av allmenn økonomisk interesse og forholdet til statsstøttereglene: Vilkår for at kompensasjon skal kunne gis uten notifikasjon...

Commission decision on the application of Article 86(2) of the Treaty to State aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.08.2005

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.01.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XV. Statsstøtte

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen ble vedtatt av Kommisjonen 13. juli 2005. Beslutningen ble formelt vedtatt og publisert i EF-tidende 28. november 2005. Beslutningen trådte i kraft 19. desember 2005, med utsatt ikrafttredelse for visse bestemmelser til 29. november 2006. 

Kommisjonsvedtaket ble innlemmet i Vedlegg XV til EØS-avtalen nr. 1 h (vedtak 2005/842/EF) ved EØS-komiteens beslutning nr. 91/2006 av 7. juli 2006.

Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte (FOR-2003-12-05-1429), jf lov om offentlig støtte av 1992 nr. 117 § 2. Endringsforskriften vedtatt i kgl.res. 13. oktober 2006.

Bakgrunn
Kommisjonen utarbeidet 12 november 2002 et arbeidsdokument om tjenester av allmenn økonomisk betydning og forholdet til statsstøttereglene. Arbeidsdokumentet omfattet ikke den rettslige klassifikasjonen av kompensasjon for pålagte tjenester av almen økonomisk betydning. Dette i påvente av de sakene som da sto for EF-domstolen, spesielt Altmark-saken (sak C-280/00).

I desember 2002 avholdt kommisjonen et møte med representanter fra medlemsstatene om tjenester av almen økonomisk betydning og forholdet til statsstøttereglene. Norge deltok, og sendte i tillegg skriftlige innspill i etterkant av møtet. Etter dette avventet Kommisjonen dom i Altmark-saken (se like nedenfor) før de gikk videre med utkast til regelverk som kunne gi en større grad av rettslig sikkerhet på området. Norge ga innspill til utkastene i brev av 16. april 2004.


EF-domstolen avsa 24. juli 2003 dom i Altmark-saken, som gjaldt kompensasjon for rutetransport i byer, forsteder og regioner. Domstolen slo her blant annet fast at godtgjørelse som bare kompenserer for en tjeneste av allmenn økonomisk betydning ikke er å anse som statsstøtte etter artikkel 87 i EF-traktaten (tilsvarende artikkel 61 i EØS-avtalen). Grunnen er at støttemottager ikke får noen økonomisk fordel i forhold til andre foretak. Domstolen oppstilte fire vilkår for at slik kompensasjon ikke skal anses som støtte:
· For det første må foretaket være pålagt en tjeneste av allmenn økonomisk betydning og disse forpliktelsene må være klart definert.
· For det annet må kriteriene for beregningen av kompensasjonen være fastlagt på forhånd på en objektiv og gjennomsiktig måte.
· For det tredje må kompensasjonen ikke overstige utgiftene til oppfyllelsen av forpliktelsene.
· For det fjerde må kompensasjonens størrelse bestemmes enten etter en offentlig anskaffelsesprosedyre eller på grunnlag av en analyse av omkostningene som et gjennomsnittelig foretak vil ha.

Tre nye regelverk

Som oppfølging av sitt tidligere arbeid på området og Altmark-dommen, har Kommisjonen vedtatt nye regler om forholdet mellom kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk betydning og statsstøttereglene. I dette notatet vil avgjørelsen/reglene som oppstiller vilkår for at kompensasjon skal kunne godkjennes uten notifikasjon etter artikkel 86(2) bli behandlet. Avgjørelsen kommer kun til anvendelse der de såkalte Altmark-kriteriene ikke er oppfylt - dersom disse er oppfylt, foreligger det jo ikke statsstøtte og notifikasjon er dermed uansett unødvendig.

Nærmere beskrivelse av avgjørelsen

Kompensasjon under en viss størrelse (€30 millioner årlig) til bedrifter med en omsetning under en viss størrelse (gjennomsnittlig €100 mill de siste to regnskapsårene, men med romsligere regler for kredittinstitusjoner) skal være fritatt for notifikasjon. Kompensasjon til sykehus og sosiale boligforetak skal også være fritatt, uavhengig av tersklene nevnt ovenfor. I tillegg er det gitt et transportunntak for trafikk til øyer hvor trafikken er på under 300 000 passasjerer de siste to regnskapsårene. Unntak fra notifikasjon er også gitt for kompensasjon til flyplasser og havner der passasjertallet henholdsvis ikke overstiger en million og 300 000 de siste to regnskapsårene. Unntaket fra notifikasjon gjelder med forbehold for strengere sektorregelverk. Avgjørelsen gjelder kun tjenester som regnes som tjenester av almen økonomisk betydning i artikkel 86(2) forstand (EØS artikkel 59(2)) og den gjelder ikke for landtransport og kompensasjon for allmennkringkasteroppdrag.

Tjenesten må være pålagt gjennom en offisiell akt (lov, forskrift, kontrakt). Pålegget må spesifisere presist hva oppgaven av almen økonomisk betydning skal gå ut på og hvilket foretak og område det er snakk om. Eventuelle eksklusive rettigheter og hvordan kompensasjonen skal beregnes skal også presiseres. I tillegg skal mekanismer for å unngå overkompensasjon og hvordan eventuell overkompensasjon skal tilbakebetales fremgå av akten.

Beløpet som kan kompenseres er kostnadene forbundet med tjenesten, hensyntatt inntekter som følge av tjenesten og en rimelig profitt. Artikkel 5 i avgjørelsen oppstiller mer presise regler for hvordan kompensasjonen skal beregnes.

Medlemsstatene skal påse at det foretas regulære undersøkelser av at det ikke forekommer overkompensasjon. Eventuell overkompensasjon skal tilbakebetales. Likevel kan overkompensasjon under en viss størrelse overføres til neste regnskapsår, forutsatt at det overførte beløpet trekkes fra den "normale" kompensasjonen for neste periode.


Medlemsstatene er forpliktet til å ha informasjon tilgjengelig om forenligheten med artikkel 86(2) (EØS art. 59(2)). På skriftlig anmodning fra Kommisjonen (ESA) skal medlemsstatene oversende den informasjonen som er nødvendig for å vurdere foreneligheten. Hvert tredje år skal det også oversendes rapporter om praktiseringen av reglene.

Endringer og forholdet til våre innspill
I forhold til tidligere utkast, har det ikke skjedd store prinsipielle endringer i den endelige avgjørelsen. Den endelige avgjørelsen har et høyere presisjonsnivå, især når det gjelder tallfesting av hvor stor omsetning og kompensasjon som kan gis for at notifikasjon kan unnlates. De viktigste endringene er gjort i art. 2, 4, 6 og 8.

I vårt innspill til utkastet til avgjørelsen, var vi i hovedsak positive til innholdet. Vi ga også noen innspill, bl.a. vedrørende kompensasjon for transport i fjorder, som det ikke er tatt hensyn til. I tillegg var vi skeptiske til at unntak fra notifikasjonsplikten er gjort med hjemmel i art. 86(3), uten at dette er kommentert av Kommisjonen.

Merknader

Kommisjonsvedtaket må gjennomføres i norsk rett ved forkriftsendring. Vedtaket er innlemmet i Vedlegg XV til EØS-avtalen nr. 1 h (vedtak 2005/842/EF) ved EØS-komiteens beslutning nr. 91/2006 av 7. juli 2006.

Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte (FOR-2003-12-05-1429), jf lov om offentlig støtte av 1992 nr. 117 § 2. Endringsforskriften vedtatt i kgl.res. 13. oktober 2006.

Vurdering

Norge har i en periode etter Ferring-dommen i 2001 (C-53/00) ikke notifisert tiltak som er kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk betydning, da denne dommen uttrykte at slik kompensasjon ikke var støtte. I og med at Altmark-dommen har endret dette har vi avventet regelverk fra Kommisjonen. Temaet har vært diskutert, blant annet i forhold til Hurtigruten, og det har vært informert bl.a. på vår hjemmeside hva som skal anses som notifiseringspliktig støtte. På hjemmesiden er det i dag informert om at all støtte som ikke oppfyller Altmarkvilkårene må notifiseres

Det er i Norges interesse å sikre forutberegnelighet på området gjennom nærmere regler som regulerer forholdet mellom tjenester av allmenn økonomisk betydning og statsstøttereglene. Et unntak fra notifikasjonsplikten på enkelte områder vil begrense "byråkratiet" ved slik kompensasjon og det vil også medføre at slike tiltak kan iverksettes raskere.
Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/842/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0842

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.12.2005
Frist returnering standardskjema: 16.01.2006
Dato returnert standardskjema: 12.01.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 091/2006
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.05.2006
Høringsfrist: 01.07.2006
Frist for gjennomføring: 13.10.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker