Utvidelse av innsynsdirektivets virkeområde

Endring av innsynsdirektivet til også å gjelde kompensasjon av tjenester av allmenn økonomisk betydning der kompensasjonen ikke er å anse som statsstøtte...

Commission Directive amending Directive 80/723/EEC on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.08.2005

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.01.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XV. Statsstøtte

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Endringen i direktivet ble vedtatt 13. juli 2005 og trådte i kraft 20 dager etter publisering i Official Journal. Endringsdirektivet ble publisert i EF-tidende 29.11.2005. Endringen er innlemmet i EØS-avtalen.

Innsynsdirektivet er gjennomført i norsk rett gjennom Forskrift om atskilte regnskaper for foretak som er gitt særlige eller eksklusive rettigheter eller som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning, nr 897 av 4.juli 2003 (Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 4. juli 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap (regnskapsloven ) §9-1 . Fremmet av Finansdepartementet, jf. EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1 (direktiv 2000/52/EF)). Endringen i direktivet innebar at nevnte forskrift måtte endres.

Finansdepartementet sendte forskriftsendring på høring 19.04.2006, med frist 01.06.2006. Finansdepartementet fastsatte samleforskrift til regnskapsloven 07.09.2006. Se kapitlet om utfyllende bestemmelser til regnskapsloven § 9-1, som gjennomfører plikten til å føre separate regnskaper.

Bakgrunn

Kommisjonen utarbeidet 12 november 2002 et arbeidsdokument om tjenester av allmenn økonomisk betydning og forholdet til statsstøttereglene. Arbeidsdokumentet omfattet ikke den rettslige klassifikasjonen av kompensasjon for pålagte tjenester av allmenn økonomisk betydning. Dette i påvente av de sakene som da sto for EF-domstolen, spesielt Altmark-saken (sak C-280/00).

I desember 2002 avholdt kommisjonen et møte med representanter fra medlemsstatene om tjenester av allmenn økonomisk betydning og forholdet til statsstøttereglene. Norge deltok, og sendte i tillegg skriftlige innspill i etterkant av møtet. Etter dette avventet Kommisjonen dom i Altmark-saken (se like nedenfor) før de gikk videre med utkast til regelverk som kunne gi en større grad av rettslig sikkerhet på området. Norge ga innspill til utkastene i brev av 16. april 2004.


EF-domstolen avsa 24. juli 2003 dom i Altmark-saken, som gjaldt kompensasjon for rutetransport i byer, forsteder og regioner. Domstolen slo her blant annet fast at godtgjørelse som bare kompenserer for en tjeneste av allmenn økonomisk betydning ikke er å anse som statsstøtte etter artikkel 87 i EF-traktaten (tilsvarende artikkel 61 i EØS-avtalen). Grunnen er at støttemottager ikke får noen økonomisk fordel i forhold til andre foretak. Domstolen oppstilte fire vilkår for at slik kompensasjon ikke skal anses som støtte:


·        For det første må foretaket være pålagt en tjeneste av allmenn økonomisk betydning og disse forpliktelsene må være klart definert.
·        For det annet må kriteriene for beregningen av kompensasjonen være fastlagt på forhånd på en objektiv og gjennomsiktig måte.
·        For det tredje må kompensasjonen ikke overstige utgiftene til oppfyllelsen av forpliktelsene.
·        For det fjerde må kompensasjonens størrelse bestemmes enten etter en offentlig anskaffelsesprosedyre eller på grunnlag av en analyse av omkostningene som et gjennomsnittelig foretak vil ha.  


Tre nye regelverk
Som oppfølging av sitt tidligere arbeid på området og Altmark-dommen, har Kommisjonen vedtatt nye regler om forholdet mellom kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk betydning og statsstøttereglene. I dette notatet behandler vi kun endringene i det såkalte innsynsdirektivet (80/723/EEC).


Beskrivelse av endringene
Kommisjonsdirektiv 80/723/EØF av 25 juni 1980 (innsynsdirektivet) dekker i dag transaksjoner mellom det offentlige og offentlig eide foretak eller foretak der det offentlige har dominerende innflytelse. Det dekker også private foretak som det offentlige gir særlige eller eksklusive rettigheter (EØS-avtalens art 59 (1)), samt foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning (EØS-avtalens art 59 (2)) og som samtidig driver virksomhet i konkurranse med andre.


Direktivet stiller krav til oppbevaring og rapportering av visse opplysninger om finansielle forhold. Formålet med direktivet er å sikre innsyn i de økonomiske forbindelser mellom foretak og det offentlige for å kunne kontrollere eventuelle subsidie-elementer. Innsynsdirektivet er innlemmet i EØS-avtalen.

De foreslåtte endringene går i hovedsak ut på å tilpasse ordlyden til rettstilstanden som følger av Altmark-dommen. Når det gjelder separate regnskaper var tidligere et av vilkårene for at et foretak skulle falle inn under direktivet at det mottok statsstøtte (artikkel 2 (1)  bokstav d). Ordlyden er nå endret til kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk betydning. Dette vil også omfatte kompensasjon som eller Altmark-dommen ikke utgjør statsstøtte.

Vurdering

Det er i Norges interesse å sikre forutberegnelighet på området gjennom nærmere regler som regulerer forholdet mellom tjenester av almen økonomisk betydning og statsstøttereglene. Endringene som foreslås synes fornuftige, hvilket vi også tidligere har gitt uttrykk for i våre kommentarer til utkast til endring av direktivet.

Forskrift om atskilte regnskaper for foretak som er gitt særlige eller eksklusive rettigheter eller som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning (nr. 897 av 4. juli 2003) § 1 første ledd nr. 2 må endres og § 1 annet ledd nr. 2 må slettes.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/81/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0081

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.11.2005
Frist returnering standardskjema: 10.01.2006
Dato returnert standardskjema: 12.01.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 091/2006
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 19.04.2006
Høringsfrist: 01.06.2006
Frist for gjennomføring: 07.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen