EE-produkter

Kommisjonsbeslutning 2005/747/EF av 21. oktober 2005 om tillegg til vedlegg til direktiv 2002/95/EF om restriksjoner på bruk av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter...

Commission Decision 2005/747/EC of 21 October 2005 amending for the purposes of adapting to technical progress the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.12.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Beslutningen ble fastsatt 21. oktober 2005.

Norge deltar aktivt under arbeidsgruppene som denne rettsakten faller inn under.

Myndighetene har også vært i kontakt med berørte parter.

Sammendrag av innholdet:

Elektriske og elektroniske produkter (ee-produkter) inneholder store mengder farlige kjemikalier. Innholdet av kjemikalier i ee-produkterreguleres i direktiv 2002/95/EF - RoHS-direktivet - Restrictions on Hazardous Substances. Fra 1. juli 2006 trer det i kraft en  bestemmelse om at nye elektriske og elektroniske produkter som slippes på markedet ikke skal inneholde bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE).

Følgende produktkategorier er omfattet: hvitevarer og andre husholdningsapparater, IT- og teleutstyr, forbrukerutstyr (brunevarer), belysningsutstyr og lyskilder, elektrisk og elektronisk verktøy, leketøy og fritids- og sportsutstyr og salgs- og pengeautomater.

RoHS-direktivet inneholder bestemmelser bestemmelser som muliggjør unntak for stoffer og bruksområder som er omfattet av direktiv 2002/95/EF, og i vedlegget (annex) til direktivet listes opp bruksområder og stoffer som unntas fra forbudet. Gjennom beslutning 2005/747/EF forlenges denne listen over unntak fra direktivet. Her unntas bruk av bly og kadmium i flere nye bruksområder samt at bruksområdene for en del tidligere unntak endres.

Merknader:

Bestemmelsene i direktiv 2002/95 og beslutning 2005/618/EF er implementert i norsk regelverk gjennom forskrift nr. 922 av 1. juni 2004 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er funnet relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/747/EF
Basis rettsaktnr.: 2005/747/EF
Celexnr.: 32005D0747

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.11.2005
Frist returnering standardskjema: 20.12.2005
Dato returnert standardskjema: 20.12.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 047/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.03.2006
Høringsfrist: 20.04.2006
Frist for gjennomføring: 29.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker