Frekvens-vedtaket

Europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/EF av 7. mars 2002 om et frekvenspolitisk regelsett i Det europeiske fellesskap...

Radio Spectrum Decision...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.12.2005

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.04.2002

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Vedtaket er vedtatt i EU.

Europaparlaments- og rådsvedtak om et frekvenspolitisk regelsett – heretter frekvensvedtaket – er gitt med rettsgrunnlag i EU-traktaten artikkel 95. Gjeldende relevante EU beslutninger på området, 710/97/EF og 128/1999/EF, forblir i kraft selv om det er vedtatt en ny beslutning.

Frekvensvedtaket er én, av i alt seks, rettsakter som utgjør grunnlaget for et felles regulatorisk rammeverk for elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester. Frekvensvedtaket har til formål å etablere en politisk og rettslig ramme for medlemsstatene for å sikre koordinert frekvenspolicy og i den grad det er hensiktsmessig, en harmonisering av betingelsene for tilgang til og effektiv utnyttelse av frekvensene i det elektromagnetiske frekvensspekteret.

For å sikre målsettingen om at det etableres et felles politisk og rettslig regelsett på frekvensområdet, inneholder vedtaket frem­gangsmåter for å:

·        forenkle utformingen av politikk med henblikk på den strategiske planleggingen og harmoniseringen av frekvenser i det elektromagnetiske frekvensspekteret innen fellesskapet,

·        sikre effektiv gjennomføring av den frekvenspolitikk i fellesskapet, herunder en generell metode for å sikre harmonisering av betingelsene for tilgang til og effektiv utnyttelse av frekvensene,

·        sikre koordinert og rettidig informasjon om allokering, tilgjengelighet og anvendelse av frekvenser i fellesskapet,

·        sikre effektiv koordinering av fellesskapets interesser i internasjonale forhandlinger der frekvensanvendelse har betydning for fellesskapets politikk på området.

Frekvensvedtaket omfatter også forvaltning av frekvenser på andre områder enn elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjen­ester, f.eks. på politikkområder som transport og forskning og utvikling.

Dato for ikrafttredelse av den nye reguleringen er satt til 25. juli 2003.

Gjeldende norsk rett på området fremgår av bestemmelser i teleloven kapittel 5. Når det gjelder håndhevelsen av bestemmelsene om frekvensplanlegging (§ 5-2) og om tillatelse til bruk av frekvenser (§ 5-3), tas det også i dag hensyn til forpliktelser som følger internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder til forpliktelser etter EØS-avtalen. Ved implementering av frekvensvedtaket vil det likevel være behov for å gjøre tilpasninger i gjeldende regulering.  

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.1

Andre opplysninger

Berørte departement er trukket inn i arbeidet med implementering av nytt regulatorisk ramme verk for elektronisk kommunikasjon. Samferdselsdepartementet vil sende ut forslag til ny lov om elektronisk kommunikasjon, der rettsaktene fra EU søkes implementert, på alminnelig høring mandag 17. juni 2002.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2002)676
Rettsaktnr.: 2002/676/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32002D0676

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.07.2003