Konkurransedirektivet

Europakommisjonsdirektiv 2002/77/EF av 16 september om konkurranse i markedet for elektroniske kommuniksjonstjenester...

Commission Directive 2002/77/EC of 16 September 2002 on competition in the markets for electronic communications networks and services ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.12.2005

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.02.2003

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet er vedtatt i EU.

Europakommisjonsdirektiv om konkurranse i markedet for elektronisk kommunikasjonstjenester er gitt med rettsgrunnlag i artikkel 86 (tidligere art 90) i EU-traktaten. Direktivet er ment å erstatte Kommisjonsdirektiv 90/388/EØF om konkurranse på markedet for telekommunikasjonstjenester (endret ved direktiv 94/46/EF om konkurranse på satellittjenester, 95/51/EF om kabel TV nett liberalisering, 96/2/EF om mobil liberalisering, 96/19/EC om full konkurranse, 99/64/EF om eierskap av kabler). Direktiv 90/388/EØF med endringer danner rettsgrunnlag for den gradvise åpningen av telemarkedet for konkurranse som har funnet sted innenfor det europeiske fellesskapet. Bakgrunnen for det nye direktivet er den teknologiske og markedsmessige utviklingen i sektoren. Direktivet må sees i sammenheng med EUs reguleringspakke på området for elektronisk kommunikasjon, jf rammenotat til forslag til rammedirektiv. 

Direktivet regulerer adgangen til å etablere og tilby tjenester på markedet for elektronisk kommunikasjon. Direktivet legger opp til at medlemslandene ikke skal gi særretter/eneretter for etablering av og tilbud om elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester. Det gjøres unntak for begrensede ressurser forutsatt at tillatelsene baseres på prosedyrer som er åpne, objektive, ikke-diskriminerende og transparente. Direktivet slår fast at medlemslandene skal sikre at vertikalt integrerte selskaper ikke diskriminerer andre tilbydere til fordel for sine egne. Direktivet legger videre opp til at selskap som tilbyr offentlig kommunikasjonsnett ikke samtidig kan tilby kabel-TV-nett i ett og samme selskapet – mao. at drift av kabel-TV-nett på visse vilkår må skilles ut som en egen juridisk enhet.

Direktivet inneholder også bestemmelser om opprettelse av en evt. ordning for fordeling av nettokostnadene ved å tilby universelle tjenester, krav om at det ikke skal diskrimineres mellom tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett når det gjelder rett til ekspropriering for å etablere slike nett (framføringsrett), krav om en uavhengig nasjonal regulatorisk myndighet og bestemmelser om tildeling av frekvenser. Videre skal eventuelle forbud og restriksjoner forbundet med romsegment til autoriserte satellitt tilbydere oppheves.  

Gjeldende regulering på dette området finnes i lov av 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (teleloven) og forskrift om offentlig telenett og teletjenester av 5. desember 1997, samt lov om tv-standarder av 25. juni 1999 nr. 50.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.1

Andre opplysninger

Berørte departementer er trukket inn i arbeidet med revideringen av telelovgivningen. Det er dessuten innhentet høringssvar fra norske markedsaktører.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2002)77
Rettsaktnr.: 2002/77/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32002L0077

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.07.2003