Luftromsklassifiseringsforordningen

KOMMISJONSFORORDNING 730/2006 OM LUFTROMSKLASSIFISERING OG ADGANG TIL LUFTROMMET OVER FLYGENIVÅ 195 FOR VISUELLKONTROLLERTE FLYGINGER...

KOMMISSION REGULATION ON AIRSPACE CLASSIFICATION AND ACCESS OF OPERATED UNDER VISUAL FLIGHT RULES ABOVE FLIGHT LEVEL 195...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.12.2005

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.06.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Arbeidet med en implementeringsbestemmelse (IR) ble igangsatt av EUROCONTROL i april 2004 med bakgrunn i et mandat gitt av EU til å utvikle forslag til slikt regelverk. Etter en omfattende prosess internt i EUROCONTROL, ble en endelig rapport med utkast til en luftromsdesignforordning overlevert til EU i oktober 2004. Kommisjonen foretok etter dette en rekke endringer i utkastet av både materiell og lovteknisk art.

Kommisjonens reviderte forslag ble sendt tilbake til EUROCONTROL for gjennomgang, som konkluderte med at forslaget kunne gis en foreløpig aksept.[1] Senere er det opprinnelige forslaget beskåret gjennom at bestemmelser om felles prinsipper og kriterier for rutestruktur, såvel som bestemmelser for sektordesign, er fjernet. Etter dette har utkastet gjennomgått noen ytterligere endringer frem mot endelig behandling i Single Sky Komiteen i oktober 2005.[2] Endringene er med et par unntak av redigeringsmessig karakter. Av materielle endringer kan nevnes at forordningens virkeområde er gjort gjeldende for luftrom over Flight Level 195, istedenfor den opprinnelige grensen på Flight Level 285.[3] I tillegg er medlemsstatene gitt noe mer tid til implementering, idet de materielt viktige bestemmelsene først trer i kraft 1. juli 2007.

 [1] Følgende presisering ble gjort i denne forbindelse: Den foreslåtte teksten er å anse som en minimumsstandard for implementeringsbestemmelser om luftromsorganisering. Videre ble det presisert at dersom Kommisjonen endret flere av de bestemmelsene som foreligger i dette implementeringsregelverket, vil dette kunne sette dagens samarbeid innenfor luftromsdesign i fare. Luftfartstilsynet og Avinor deltar i de aktuelle EURCONTROL-organene.
[2] Dette er en komitologi-komité som assisterer Kommisjonen i arbeidet med blant annet regelverksutvikling og rådgivning. Norge deltar foreløpig som observatør i denne komiteen med to representanter; en sivil og en militær.

[3] Flight Level 285 tilsvarer ca. 8500 m.

Sammendrag av innholdet

Hovedformålet med denne implementeringsbestemmelsen (IR) er å oppnå en harmonisering av luftroms­klassifiseringen og å få regulert VFR-flyging[1] i luftrom over Flight Level 195[2] innenfor det luftrommet som omfattes av Single Sky regelverket. Medlemsstatene pålegges å klassifisere alt luftrom over FL 195 som luftromsklasse C.[3] Det har tidligere vært et problem at de forskjellige europeiske landene opererer med forskjellige luftromsklasser innenfor samme høydesjikt. I forbindelse med dette kan det nevnes at det system som EU legger seg på med hensyn til luftromsklassifisering, er en videreføring av EUROCONTROLs "Airspace Strategy for the ECAC States". Med bakgrunn i EUROCONTROLs "Airspace Strategy for the ECAC States" ble luftromsklasse C innført over FL 195 i (nesten) hele ECAC-området fra 27. desember 2003. For Norges vedkommende innebar dette en endring fra luftromsklasse A og G til luftromsklasse C.

En forordning om luftromsklassifisering vil gi en effektiviseringsgevinst. I tillegg er det en målsetning at den vil gi en sikkerhetsgevinst.

Merknader

10. mars 2004, vedtok EU forordning (EF) nr 551/2004 vedrørende organisering og bruk av luftrommet (luftromsforordningen). Forordningen er en del av Single European Sky-pakken, som består av i alt fire hovedforordninger. Gjennom luftromsforordningens artikkel 4 og 6, jf. artikkel 8 i forordning (EF) nr. 549/2004 (Rammeforordningen) for etableringen av Single European Sky, hjemles kompetansen for Kommisjonen til å fastsette implementerings­bestemmelser (IR) innenfor luftromsklassifisering, samt regler for optimalisering av rute - og sektordesign i det øvre luftrom.

Det syne ikke å være behov for omfattende endringer i norsk lovgivning. Når det gjelder eksisterende forskrifter, vil det trolig være behov for å foreta noen mindre justeringer, blant annet i forhold til kravene til VFR flyging over FL 195, jf. BSL F 1-1 Forskrift av 7. februar 2003 nr. 252 om lufttrafikkregler, vedlegg II.[4]  

En inkorporering av forordningen om luftromsklassifisering vil kunne medføre noen økte administrative kostnader. Disse vil eventuelt komme som en konsekvens av at forordnings­utkastet formaliserer prosessen en medlemsstat må følge når det gjelder endringer i luftromsklassifiseringen. 

Sakkyndige instansers uttalelser

Luftfartstilsynet kan ikke se at forordningen vil være spesielt problematisk ut fra et norsk ståsted.


[1] VFR-flyging:  flyging basert på visuell navigering; dvs. det motsatte av instrumentflyging (IFR-flyging).

[2] Flight Level 195: En høyde på 19 500 fot, tilsvarer ca. 6000 m.

[3] Luftromsklasse C: All IFR - og VFR flyginger er tillatt, all flyging er underlagt flygekontrolltjeneste. All IFR-flyging er atskilt fra annen IFR-flyging og VFR-flyging. VFR-flyging er atskilt fra IFR-flyging og mottar trafikkinformasjon om annen VFR-flyging.   
[4] Luftfartstilsynet er inne i en prosess med å utforme en luftromsorganiseringsforskrift som tar sikte på å regulere en rekke forhold innenfor dette saksområdet. Det blir tatt hensyn til det regelverket som kommer fra EU, slik at man ikke får et område med dobbeltregulering.  Uavhengig av regelverket som kommer på området fra EU vil det bli foretatt en opprydding i eksisterende forskrifter innen luftromsorganisering, herunder klassifisering.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.2.a

Andre opplysninger

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.2.a

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0730/2006
Basis rettsaktnr.: 0551/2004
Celexnr.: 32006L0730

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.05.2006
Frist returnering standardskjema: 27.06.2006
Dato returnert standardskjema: 13.07.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.06.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 133/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.10.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 01.06.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen