Motorkjøretøyers gjenbrukelighet

Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2005/64/EF av 26. oktober 2005 om typegodkjenning av motorkjøretøyer og deres gjenbrukelighet, gjenvinnbarhet og nyttiggjørelsesmuligheter og om endring av direktiv 70/156/EØF...

Directive 2005/64/EC of the European Parliament and of the council of 26 october 2005 on the type approval ov motor vehicles with regard to their reusability, recyclability and recoverability and amending Council Directive 70/156/EEC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.12.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.02.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktiv 2005/64/EF er implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 50-1.

Direktiv 2005/64/EF endrer typegodkjenningsdirektivet 70/156/EØF og innfører krav til motorkjøretøyers gjenbrukbarhet, gjenvinnelighet og nyttigjørelsesmuligheter.

Direktivet er en oppfølging av direktiv 2000/53/EF, om kasserte kjøretøy. Direktiv 2005/64/EF angir krav om at nye typegodkjente kjøretøy i klasse M1 og N1 skal fremstilles slik at det er mulig å gjenbruke og/eller gjenvinne minst 85 masseprosent pr kjøretøy. Videre skal det være mulig å gjenbruke og/eller nyttiggjøre 95 masseprosent pr kjøretøy. Direktivet angir hvordan fabrikantene skal beregne og oppgi at kjøretøyene oppfyller kravene.

Medlemslandene kan ikke nekte å utstede typegodkjenning til kjøretøy som oppfyller kravene i direktivet etter 15. desember 2006. Medlemslandene kan ikke utstede typegodkjenning til kjøretøy som ikke oppfyller kravene i direktivet etter 15. desember 2008. Fra 15. juli 2010 skal medlemslandene anse typegodkjenningsattester som følger nye kjøretøy som ugyldige, dersom kravene i direktivet ikke er oppfylt.

Medlemslandene skal senest 15. desember 2006 vedta og offentliggjøre de nødvendige regelverksendringer for å etterkomme direktivet.

Vurdering

Norske interesser
Vi har ikke produksjon av kjøretøy som omfattes av direktivet i Norge, og det antas derfor ikke at direktivet ikke vil få konsekvenser for norske interesser.

Forhandlingssituasjonen

Direktivet har ikke vært tatt opp på de møter i MVEG (miljø) som Vegdirektoratet har tatt del i og Vegdirektoratet har heller ikke hatt kjennskap til direktivet på annen måte. Vegdirektoratet har derfor tidligere ikke kunnet uttale seg om direktivet. Direktivet er imidlertid problemfritt for oss siden vi ikke har noen bilproduskjon her i landet.
Konklusjon
Direktivet er relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2004)162
Rettsaktnr.: 2005/64/EF
Basis rettsaktnr.: 1970/156/EØF
Celexnr.: 32005L0064

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.11.2005
Frist returnering standardskjema: 09.01.2005
Dato returnert standardskjema: 09.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 077/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.11.2006
Høringsfrist: 14.12.2006
Frist for gjennomføring: 15.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 15.12.2006
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.12.2006

Lenker