Om anvendelse av frontale beskyttelsessystem

Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2005/66/EF av 26. oktober 2005 angående anvendelsen av frontale beskyttelsessystem på kjøretøy og endring av direktiv 70/156/EF....

Directiv 2005/66/EC of the European parliament and of the council of 26 October 2005 relating to the use of frontal protection systems on motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.12.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.02.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Gjeldende norsk rett på området

Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap. 14 implementerer de tidligere direktivene 74/483/EF og 79/488/EF.

Ved kunngjøring av endringsforskrift er direktiv 2005/66/EF implementert i kjøretøyforskriften § 14-3.

Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2005/66/EF angir krav til utforming av frontale beskyttelsessystem og kollisjonsvennligheten mot myke trafikanter av disse. Frontale beskyttelsessystem er utstyr som er montert foran på et kjøretøy for å beskytte dette ved en frontkollisjon. Direktivet gjelder for kjøretøy i klasse M1 med en totalvekt ikke over 3500 kg og for klasse N1. Kravene til kollisjonsvennlighet vil sikre at de frontale beskyttelsessystemene utformes på en slik måte at det øker sikkerheten til myke trafikanter ved å reduserer skadene ved en kollisjon.

Direktivet er et ledd i EUs trafikksikkerhetsprogram, og kan suppleres med nasjonale bestemmelser om forbud eller restriksjoner av bruken av slike system som allerede finnes på markedet når dette direktivet trer i kraft.

Kommisjonen skal overvåke virkningen av direktivet, og dersom det anses som nødvendig med tanke på ytterligere forbedringer i beskyttelsen av myke trafikanter, skal Kommisjonen foreslå endringer i dette direktivet på bakgrunn av den tekniske utviklingen.

Kommisjonen skal senest 25. august 2010 revidere de tekniske bestemmelsene i direktivet på bakgrunn av den tekniske utvikling og erfaring, og spesielt med tanke på ytterligere kollisjonstester. Resultatene av denne revisjonen vil behandles i en rapport til Europaparlametet og Rådet.

Fra og med 25. august 2006 skal det ikke nektes EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning eller nektes registrering, salg og ibruktaging av nye kjøretøytyper eller nye separate frontale beskyttelsessytemer som oppfyller dette direktivet.

Fra og med 25. november 2006 skal det nektes EU-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning eller forby registrering, salg og ibruktaging av nye kjøretøytyper eller nye separate frontale beskyttelsessytemer som ikke oppfyller dette direktivet.

Fra og med 25. mai 2007 skal ikke coc være gyldig for nye kjøretøy som ikke oppfyller kravene i dette direktivet, det skal samtidig forbys registrering, salg og ibruktaging av kjøretøy som ikke har coc i henhold til dette direktivet. Fra samme dato skal separate frontale beskyttelsessystem som oppfyller kravene i bilag I og II i henhold til dette dirketivet være i henhold til artikkel 7(2) i direktiv 70/156/EF.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2003)586
Rettsaktnr.: 2005/66/EF
Basis rettsaktnr.: 1970/156/EF
Celexnr.: 32005L0066

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.11.2005
Frist returnering standardskjema: 09.01.2006
Dato returnert standardskjema: 09.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 077/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.04.2006
Høringsfrist: 01.06.2006
Frist for gjennomføring: 25.08.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 25.08.2006
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.08.2006

Lenker

Til toppen