Plantevernmidler

Kommisjonsdirektiv 2005/72/EF av 21.oktober 2005 som endrer rådsdirektiv 91/414/EØF for å inkludere chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb og metiram som virksomme stoffer. ...

Commission Directive 2005/72/EC of 21. October 2005 amending Council Directive 91/414/EEC to include chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb and metiram as active substances...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.12.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler beslutning om å inkludere 5 eksisterende virksomme stoffer (plantevernmidler) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF, den såkalte positivlisten. Virksomme stoffer som skal inngå i plantevernmidler blir for tiden vurdert av EU-landene mht eventuelle oppføring på positivlisten. Dette gjelder både eksisterende virksomme stoffer (på markedet pr 25. juli 1993) og EU-nye virksomme stoffer. Av stoffene som er behandlet på fellesskapsnivå kan bare de som er oppført på positivlisten inngå i plantevernmidler som godkjennes i hvert enkelt medlemsland i hht kriteriene i rådsdirektiv 91/414.

Ved vurdering av plantevernmidler som inneholder de aktuelle stoffene for eventuell godkjenning i medlemslandene skal det tas spesielt hensyn til følgende:

Chlorpyrifos: Beskyttelse av fugler, pattedyr, vannlevende organismer, bier og nytteinsekter. Godkjenningsbetingelsene må inkluderer risikoreduserende tiltak som buffersoner ved behov. Medllemslandene skal etterspørre supplerende dokumentasjon for å bekrefte risikovurderingn for fugler og pattedyr og sørge for at industrien leverer dette til EU - kommisjonen inne 2 år fra dette direktivet trer ikraft.

Chlorpyrifos-methyl: Beskyttelse av fugler, pattedyr,vannlevende organismer, bier og nytteinsekter. Godkjenningsbetingelsene må inkludere risikoreduserende tiltak som buffersoner ved behov. Medlemslandene skal etterspørre supplerende dokumentasjon for å bekrefte risikovurderingen for fugler og pattedyr og sørge for at industrien leverer dette til EU-kommisjonen innen 2 år fra dette direktivet trer i kraft.

Maneb: Potensialet for grunnvannsforurensning når stoffet benyttes i områder med sårbar jord og/eller ekstreme klimatiske forhold. Potensialet for rester i mat og vurdere eksponering via maten. Beskyttelse av fugler, pattedyr, vannlevende organismer og nytteinsekter. Godkjenningsbetingelsene må inkludere risikoreduserende tiltak ved behov. Medlemslandene skal etterspørre supplerende dokumentasjon for å bekrefte risikovurderingen for og pattedyr samt for utviklingstoksikologi og sørge for at industrien leverer dette til EU-kommisjonen innen 2 år fra dette direktivet trer i kraft.

Mancozeb:Potensialet for grunnvannsforurensning når stoffet behyttes i områder med sårbar jord og/eller ekstreme klimatiske forhold. Potensialet for rester i mat og vurdere eksponering via maten. Beskyttelse av fugler, pattedyr, vannlevende organismer og nytteinsekter. Godkjenningsbetingelsene må inkludere risikoreduserende tiltak ved behov. Medlemslandene skal etterspørre supplerende dokumentasjon for å bekrefte risikovurderingen for fugler og pattedyr samt for utviklingstoksikologi og sørge for at industrien leverer dette til Eu-kommisjonen innen 2 år etter at dette direktivet trer i kraft.

Metiram: Potensialet for grunnvannsforurensning når stoffet benyttes i områder med sårbar jord og/eller ekstreme klimatiske forhold. Potensialet for rester av mat  og vurdere eksponering via maten. Beskyttelse av fugler, pattedyr, vannlevende organismer og nytteinsekter. Godkjenningsbetingelsene må inkludere risikoreduserende tiltak ved behov. Medlemslandene skal etterspørre supplerende dokumentasjon for å bekrefte risikovurderingen for fugler og pattedyr og sørge for at industrien leverer dette til EU-kommisjonen innen 2 år etter at dette direktivet trer i kraft.

Merknader

Rådsdirektiv 91/414/EØF er en del av EØS - avtalen, men EFTA/EØS - landene har et ikke tidsavgrenset unntak fra disse bestemmelsene og de er derfor ikke implementert i Norge. Vurdering av plantevernmidler for bruk i Norge reguleres av forskrift om plantevernmidler av 26. juli 2004. 

Søknad om godkjenning av chlorpyrifos i Norge ble avslått i 1993 grunnet uheldige miljøegenskaper. Chlorpyrofos-methyl ble trukket tilbake i 1981 grunnet for dårlig toksiokolgisk dokumentasjon. Maneb ble trukket tilbake på 70-tallet mens metiram ikke har vært på markedet i Norge. Mancozeb er godkjent her.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel i henhold til gjeldende unntak.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/72/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0072

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.11.2005
Frist returnering standardskjema: 20.12.2005
Dato returnert standardskjema: 12.01.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.06.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 056/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.06.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen