Radiostøy

Kommisonsdirektiv 2005/83/EF om endring på grunn av tilpassing til den tekniske utviklingen av bilag I, VI, VII, VIII, IX til direktiv 72/245/EØF vedr. radiostøy (elektromagnetisk kompabilitet) på kjøretøy...

Commission Directive 2005/83/EC amending for the purposes of their adaption to technical progress, Annexes I,VI,VII,VIII,IX av X to Council Directive 72/245/EEC, realting to the radio interference (elecktromagnetic compability) of vehicles....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.12.2005

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.02.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Direktivet er implementert i forskrift av 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 27-2.

Direktiv 72/245/EØF er et av særdirektivene under direktiv 70/156/EF. Kravene vedr. radiostøy (elektromagnetisk kompabilitet) og bestemmelser som gjelder testing for elektrisk og elektronisk utstyr oppdateres kontinuerlig. Dette skjer gjennom den internasjonale spesialgruppen for radiostøy (CISPR) og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO). Dette arbeidet var grunnen til at direktiv 72/245/EØF ble endret ved direktiv 2004/104/EF. Etter at direktiv 2004/104/EF trådde i kraft er flere standarder erstattet med nyere utgaver som er tilpasset den tekniske utviklingen innenfor dette området. Dette innebærer at direktiv 72/145/EØF må oppdateres. I dette direktivet er det foruten henvisnig til de oppdaterte CISPR og ISO standardene, foretatt noen redaksjonelle endringer. I direktiv 2005/83/EF er det gjort endringer i kap. I, VI, VII, VIII, IX til direktiv 72/245/EØF.

Direktiv 2005/83/EF er en oppdatering av direktiv 2004/104/EF og gjelder tekniske innretninger som brukes i kjøretøyer (mobiltelefon, DVD-spiller mv). Oppdateringen er en henvisning til nye standarder som er kommet etter at 2004/104/EU ble publisert, samt noen redaksjonelle endringer. 2005/83/EF er harmoniserte standarder under EMC-direktivet og derved også R&TTE direktivet, men standardene nevnt i 2005/83/EF har kun relevans for kjøretøy.

Direktivets artikkel 2 har to datoer for innføringen: 30. september 2006 skal direktivet være implementert, fra 1. oktober 2006 skal medlemslandene akseptere biler godkjent etter direktivet.

Vurdering

Direktivet inneholder ubetydelige materielle endringer, hovedforskjellen er at det henviser til nye standarder for prøvemetodene. For norske byggere vil direktivet få liten betydning, utover at elektriske komponenter må være testet etter de nye standardene.

Direktivet er relevant og akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger

Norge har vært representert i arbeidsgruppen som har utarbeidet endringsdirektivet, og har deltatt aktivt underveis.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/83/EF
Basis rettsaktnr.: 1972/245/EF
Celexnr.: 32005L0083

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.11.2005
Frist returnering standardskjema: 09.01.2006
Dato returnert standardskjema: 09.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 077/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.09.2006
Høringsfrist: 30.10.2006
Frist for gjennomføring: 09.11.2006
Dato for faktisk gjennomføring: 08.12.2006
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.12.2006

Lenker

Til toppen