Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sikrere Internett pluss (Safer Internet plus)

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 854/2005/EF av 11. mai 2005 om fastsettelse av et flerårig fellesskapsprogram for å fremme sikrere bruk av Internett og nye direktekoblete teknologier...

Decision No 854/2005/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 establishing a multiannual Community Programme on promoting safer use of the Internet and new online technologies...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.12.2005

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.02.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kulturdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Programmet Sikrere Internett pluss er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Beslutningen bygger på handlingsplanen for sikrere bruk av Internett, som ble henholdsvis etablert og forlenget ved europaparlaments- og rådsvedtak nr. 276/1999/EF og 1151/2003/EF. Førstnevnte vedtak ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 99/1999 av 30. juli 1999, mens sistnevnte ble innlemmet ved EØS-komiteens beslutning nr. 58/2004 av 23. april 2004. Handlingsplanen ble avsluttet ved utløpet av 2004. Beslutningen sikrer at arbeidet under handlingsplanen videreføres og utvides. Etter Europaparlamentets behandling av forslaget, ble budsjettet økt fra € 13,3 mill for de to siste årene av handlingsplanen (2003-04) til € 45 mill for programmets fire nye år (2005-08).

Formålet med programmet er å fremme sikrere bruk av Internett og nye direktekoblete teknologier, spesielt for barn, og å bekjempe ulovlig og skadelig innhold, samt innhold uønsket av forbrukeren. Nytt i forhold til den tidligere handlingsplanen er bl.a. at programmet omfatter uønsket innhold, herunder såkalt spam, at det gjelder nye problemområder, nyere teknologi og nye bruksmåter, samt at det i større grad fokuseres på sluttbruker. Det er dessuten lagt større vekt på overordnet koordinering av tiltakene.

Programmet gir finansiell støtte til et internasjonalt nettverk av tipssentra mot ulovlig innhold. Dette nettverket vil ikke bare formidle tips, men også legge til rette for utveksling av informasjon og erfaringer over landegrensene. Videre gir programmet økonomisk støtte til utvikling av og tilrettelegging for bruk av effektive teknologiske løsninger i kampen mot uønsket og skadelig innhold. Programmet fremmer selvregulering ved å støtte samarbeid og informasjonsutveksling mellom industriens aktører i ulike land. Det er videre en målsetting å øke bevisstheten om sikker bruk av Internett, og i den sammenheng gir programmet økonomisk støtte til informasjonstiltak.

Merknader

Hovedelementene i programmet er i tråd med norsk politikk på området. Prosjekter under Medietilsynet, og det tidligere Statens Filmtilsyn, har til sammen mottatt flere millioner kroner i støtte fra handlingsplanen. Deltakelse åpner for fortsatt støtte fra EU til prosjekter i Norge Programmet ble innlemmet i EØS-avtalen først i 2006, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 17/2006 av 27. januar 2006, ettersom hjemmelsgrunnlaget i EU ikke ble klart før i 2006. EØS/EFTA-statenes deltakelse gjelder etter dette kun for tre år, 2006-2008, og ikke for programmets fire år, 2005-2008, slik det ble lagt opp til i St.prp. nr. 5 (2005-2006). Forsinkelsen innebærer at allerede innbetalt kontingent for deltakelse i 2005 vil bli refundert fra EU til EØS/EFTA-statene i 2007, etter vanlige tilbakebetalingsprosedyrer mellom EØS/EFTA-statene og EU. Den totale økonomiske rammen for programmets fire år er 45 mill. euro, hvorav 20,05 mill. euro er for programmets to første år. For deltakelse i programmer er EFTAs kontingent for 2005 på 2,06 % av de totale programkostnadene. Dersom denne satsen ikke endrer seg, vil EØS/EFTA-statene måtte dekke om lag 720 000 euro i perioden 2006-2008. Med en eurokurs på 8,2 kroner vil dette for EØS/EFTA-statene utgjøre om lag 5,9 millioner kroner over tre år. Norges EFTA-andel på 95 % vil da utgjøre om lag 5,6 millioner kroner av dette, eller om lag 1,6 millioner kroner for 2006 og 2 millioner kroner hvert år de to siste år.

Det er tilsatt en nasjonal ekspert tilknyttet Kommisjonens programsekretariat. Utgiftene på anslagsvis 1,1 millioner kroner kommer i tillegg til programkostnadene.

Vurdering

Kampen mot ulovlig, skadelig og uønsket innhold i globale systemer som Internett, kan best føres gjennom internasjonalt samarbeid. Derved kan de nasjonale tiltakene også gjennomføres mer effektivt, ved koordinering med tiltak utenfor landegrensene. Utviklingen av, den økte utbredelsen og bruk av ny teknologi, spesielt blant barn, gjør det viktig å fortsette og utvikle arbeidet som tidligere er gjort på området. Under handlingsplanen for sikrere bruk av Internett, som var forløperen til foreliggende program, gjorde Norge seg internasjonalt bemerket gjennom det EU-støttede SAFT-prosjektet, som ble ledet av Statens filmtilsyn. Prosjektet hadde gode resultater. Arbeidet i tilsynet ble koordinert med Barne- og familiedepartementets tiltaksplan ”Barn, unge og Internett”. Handlingsplanen har ikke bare vært viktig for Norge internasjonalt, men også for det nasjonale arbeidet på området. Erfaringene gjort under handlingsplanen gir grunn til å tro at også det nye programmet kan bli nyttig for Norge.

Det var nødvendig med samtykke fra Stortinget til deltakelse i beslutningen i EØS-komiteen om innlemmingen i EØS-avtalen, jf. Grl. § 26 andre ledd, og St.prp. om slikt samtykke ble fremmet 4. november 2005 (St.prp nr. 5 (2005-2006)). Stortinget ga den 2. mai 2006 samtykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutning.

Andre opplysninger

Programutlysninger kunngjøres på programmets internettside, jf. lenken ”Annen informasjon” over.

Programkostnadene og utgiftene i forbindelse med nasjonal ekspert fordeles over budsjettene til seks departement slik: Kultur- og kirkedepartementet med 25 %, Barne- og familiedepartementet med 25 %, Moderniseringsdepartementet med 25 %, Utdannings- og forskningsdepartementet med 12,5 %, Samferdselsdepartementet med 6,25 % og Justis- og politidepartementet med 6,25 %.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/854/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0854

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.11.2004
Frist returnering standardskjema: 10.01.2005
Dato returnert standardskjema: 10.01.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.01.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 017/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker