MRL-legemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2004/0075 av 18. januar 2005 som endrer vedlegg I, II og III til Rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidle...

COMMISSION REGULATION (EC) No 75/2005 of 18 January 2005 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in f...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.02.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2079

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten supplerer/endrer vedlegg I, II og III til rettsakten (EØF) nr. 2377/1990 som omfatter bestemmelser om fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i samtlige næringsmidler av animalsk opprinnelse, herunder kjøtt, fisk, melk, egg og honning.

Moxidectin som står i vedlegg I, som omfatter liste over stoffer med fastsatt MRL, skal nå også omfatte melk fra sau.

Lineært alkyl benzen sulfon syre med alkyl kjedelengder på C9 til C13, som inneholder mindre enn 2,5 % av kjeder som er lenger enn C13 og som står i vedlegg II (omfatter liste over stoffer som ikke trenger MRL) skal nå også omfatte sau, men kun til utvortes bruk.

Acetylisovaleryltylosin er tilført vedlegg III som omfatter liste over stoffer med midlertidige grenseverdier. Stoffet kan brukes ved behandling av kylling, unntatt dyr som produserer egg til humant konsum.

Vurdering

Forordningen har vært til høring hos Statens legemiddelverk og Norges veterinærhøyskole. Det er ikke kommet innsigelser fra disse.
Forordningen har vært til høring hos Kjøttbransjens Landsforbund, Landbrukssamvirkets felleskontor, Den norske veterinærforening og Fagsenteret for fjørfe. Det er ikke kommet innsigelser fra disse.
Sverige, Finland og Danmark følger EUs regelverk.

Mattilsynet anser rettsakten som akseptabel

Andre opplysninger

Gjeldende regelverk:

Forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

har gjennomført rammeforordning (EØF) nr. 2377/1990 og senere endringer til denne i norsk rett.

Status for de aktuelle substansene i Norge pr 9.2.05 er: Moksidektin: Ingen preparater med moksidektin har MT (markedsføringstillatelse) i Norge nå. Er imidlertid et mye brukt middel i Europa, så det er ikke usannsynlig at det vil kunne komme på markedet her. Lineært alkylbenzensulfonsyre med alkylkjedelengder på C9 til C13, som inneholder mindre enn 2,5 % av kjeder som er lenger enn C13: Ingen preparater med MT.

Acetylisovaleryltylosin: Ett preparat til gris har MT i Norge (felleseuropeisk sentral prosedyre).

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0075/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R0075

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.01.2005
Frist returnering standardskjema: 10.03.2005
Dato returnert standardskjema: 01.01.2079
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.01.2079
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2079
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.04.2005
Høringsfrist: 01.07.2005
Frist for gjennomføring: 01.01.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen