Avfallsstrategi

Tematisk strategi om forebygging og gjenvinning av avfall...

Thematic strategy on the prevention and recycling of waste...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.01.2005

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.12.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Det endelige strategiforslaget lagt fram i desember 2005. Norge har gitt skriftlige og muntlige innspill til prosessen. Arbeidet har også vært fulgt opp gjennom en arbeidsgruppe (under PA-gruppen) i regi av Nordisk ministerråd.

Sammendrag av innhold

Som en oppfølging av EUs sjette miljøhandlingsprogram, la Kommisjonene i desember 2005 fram sitt endelige forslag til en tematisk strategi for forebygging og gjenvinning av avfall ( KOM (2005) 666, Taking sustainable use of resources forward: A thematic strategy for the prevention and recycling of waste).

Hovedformålet med forslaget er å optimalisere avfallsregelverket i EU, i hovedsak knyttet til rammedirektivet for avfall (75/442/EF). Viktige deler av strategien er tatt inn i det nye rammedirektivet for avfall (2008/xx/EF). Arbeidet er også et ledd i Kommisjonens høyt profilerte satsing på ”better regulation”, der avfallsfeltet er utpekt som et særlig aktuelt område. Det påpekes blant annet at det bør legges vekt på bedre implementering av eksisterende regelverk for å få ut potensialet i dette. Det trekkes spesielt fram at avfallspolitikken skal baseres på livssyklustankegang.

Vurdering

Det synes ikke som om strategien vil innebære særlige endringer i norsk regulering annet enn hensiktsmessige tilpasninger.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.: KOM(2005)666
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen