Endring av WEEE-direktivet

Europaparlaments- og Rådsdirektiv om endring av direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter...

Directive of the European Parliament and of the Council amending directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.01.2005

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.05.2003

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

I tråd med Kommisjonens ønske om rask behandling av forslaget behandlet Europaparlamentet saken 21.10.2003, og et kompromissforslag utarbeidet i samarbeid med Rådet fikk tilslutning. Endelig endringsdirektiv ble fattet 08.12.2003. 
Forslaget ble behandlet i EØS-spesialutvalg for miljø den 28. mai 2003. Miljøverndepartementet er ansvarlig departement. Standardskjema ble returnert 01.04.2004.

Sammendrag av innholdet

Direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) ble vedtatt i EU 27. januar 2003. Direktivets art 9 andre ledd pålegger produsenter og importører ansvar for finansiering av innsamling og behandling av historisk EE-avfall som kommer fra andre enn husholdninger. Historisk EE-avfall vil si avfall fra EE-produkter som er tilført markedet før 13. august 2005.

I forbindelse med vedtagelse av direktivet, så man at denne delen av direktivet kunne bli problematisk for en del produsenter og importører. I en felles deklarasjon av 10. oktober 2002 uttalte EU-parlamentet, Rådet og Kommisjonen en felles intensjon om å endre direktivets art 9 så snart som mulig. Dette forslaget er en slik endring av art 9.
I den foreslåtte endringen av art 9 andre ledd, skal produsentene og importørene bare være ansvarlig for historisk avfall i de tilfellene der avfallsbesitter kjøper en tilsvarende mengde nye produkter. I andre tilfeller vil avfallsbesitteren selv være ansvarlig for kostnadene ved avfallshåndteringen.
Merknader

Gjeldende norsk regelverk på området.
I forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter av 16. mars 1998, har produsentene og importørene ansvar for historisk EE-avfall uavhengig av nykjøp av tilsvarende produkter. Det norske produsentansvaret går derfor lenger enn det som er foreslått i EU på dette området.

Behov for endringer i norsk regelverk.
Direktivet er et såkalt "minimumsdirektiv". Norge kan derfor beholde dagens ordning med produsentansvar for historisk EE-avfall fra andre enn husholdninger. Forslaget medfører således ikke behov for endringer i det norske regelverket ut over det som må endres for å gjennomføre direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter. Direktiv 2002/96/EF ble implementert i norsk rett gjennom nytt kap. 1 i avfallsforskriften som ble fastsatt 02.05.2005. Forskriften vil tre i kraft 01.07.2006.

Administrative, økonomiske, budsjettmessige og rettslige konsekvenser
Det forventes ikke at direktivet vil ha administrative, økonomiske, budsjettmessige eller rettslige konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Saken ble behandlet i spesialutvalget for miljø den 28. mai 2003. Konklusjon ble at forslaget anses relevant og akseptabelt.
Forslaget har ikke vært på høring hos bransjen. Bransjen er imidlertid kjent med WEEE-direktivet og at Norge vil fortsette å ha et produsentansvar for såkalt historisk avfall.

Vurdering

Forslaget anses relevant og akseptabelt. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2003)219
Rettsaktnr.: 2003/108/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/096/EF
Celexnr.: 32003R0108

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2004
Frist returnering standardskjema: 15.03.2004
Dato returnert standardskjema: 01.04.2004
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 24.09.2004
Nummer for EØS-komitebeslutning: 134/2004
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.08.2004
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker