Handlingsplan mot handel med ulovlig hogd tømmer

Kommisjonskommunikasjon om en handlingsplan for håndheving av skoglovgivning, styring og handel...

Commission Communication on Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) – Proposal for an EU Action Plan...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.01.2005

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2004

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen fremla meddelelsen for Rådet og Europaparlamentet 21. mai i år. Den har hittil ikke vært behandlet i noen av disse organene og er så vidt vites heller ikke satt på Rådets dagsorden under det italienske formannskapet.
I Norge har man hittil luftet spørsmålet om samarbeid mellom EFTA-landene og EU om relevante tiltak i handlingsplanen i EFTAs miljøgruppe 19. september 2003. Kommisjonen ser bare ut til å åpne for slikt samarbeid innenfor det multilaterale samarbeidet om handel med tømmer. FLEGT partnerskapsavtalene skal inngås av EU med hjemmel i EFT artikkel 133 om EUs felles handelspolitikk, og faller således utenfor rammen av EØS-samarbeidet. Mulighetene for og hensiktsmessigheten av deltakelse i partnerskapsavtalene eller inngåelse av parallelle avtaler utenfor dette samarbeidet bør imidlertid vurderes. Fra norsk side er vi svært opptatt av å bekjempe handel med ulovlig hogd og ikke bærekraftig tømmer og har har allerede undertegnet "a Memory of Understanding" (MoU i 1999) og et "Letter of intent" med Indonesia for dette formål. Norge deltar også i internasjonalt samarbeid i UN Forum for Forest (UNFF) og International Tropical Timber Organisation (ITTO) for samme formål og har gjennom ITTO bidratt økonomisk til prosjekter i en rekke produsentland for tropisk skog. Et samarbeid med EU kan bidra til å effektivisere disse tiltakene. Regjeringen har også overfor Stortinget lovet å ta initiativ til et nærmere samarbeid med EU for å identifisere konstruktive tiltak for å stanse ulovlig hogst av tømmer[1].
Forslaget til handlingsplan ligger nå til behandling i Rådet og Parlamentet, som bl.a. er bedt om å gi sin tilslutning til forslaget om å fremforhandle FLEGT partnerskapsavtaler og fremme forslag til forordning om et frivillig lisensieringssystem.

[1] Brev av 1. november 2002 fra Utenriksministeren til Utenrikskomitéen som svar på anmodning om en vurdering av Dok. nr. 8:144(2001-2002); forslag fra stortingsrepresentantene Heidi Sørensen og Bjørn Jacobsen o miljøsertifisering av tømmer og trevirke.

Forslaget til handlingsplan fastlegger en prosess og en tiltakspakke for å ta tak i det stadig økende problemet med ulovlig hogst og handel med ulovlig hogd tømmer. Dette er et av Kommisjonens prioriterte saksområder for oppfølging av 2002 World Summit on Sustainable Development (WSSD). Handlingsplanen er starten på en prosess som særlig vektlegger styringsreformer og kapasitetsbygging, støttet opp av tiltak for å gjennomføre bilaterale avtaler med produsentland for å redusere og etter hvert stoppe eksporten av ulovlig hogd tømmer til EU. Dette er del i et større samarbeide for å stoppe ulovlig hogst og handel med skogprodukter i forhold til store markeder i alle deler av verden. 

Det foreslås tiltak på følgende områder: Uviklingssamarbeid, handel med tømmer og skogprodukter, offentlig innkjøpsordninger, initiativer fra privat sektor og finansiering og investering. Når det gjelder handel med tømmer foreslår Kommisjonen å engasjere andre land som konsumerer store mengder tømmer for å samarbeide om et mer helhetlig rammeverk som skal bidra til å begrense omfanget av ulovlig hogd tømmer på deres markeder. De går bl.a. inn for å bygge videre på samarbeidet med Japan og USA og å undersøke mulighetene for samarbeid med EFTA-landene om dette. Ettersom slikt samarbeid først vil gi resultater på lengre sikt og problemet krever omgående handling, vil strakstiltakene være å inngå bilaterale FLEGT (Forest Law Enforcement Governance Treaty) partnerskapsavtaler som skal omfatte regler med krav om at all handel med EU skal skje ut fra en lisensiering av lovlig hogd tømmer. Tømmer fra  FLEGT partnerskapslandene vil ikke kunne markedsføres i EU uten avtalte sertifikater. På den annen side vil avtalene forplikte EU til å bidra til å styrke det enkelte partnerskapslands nasjonale forvaltning og kontroll. Systemet vil bli gjennomført i EU ved en forordning.

Handlingsplanen er ikke en oppfølging av internasjonale avtaler på området, snarere en følge av mangelen på slike avtaler som effektivt kan hindre handelen med ulovlig hogd tømmer.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.2.c

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.: KOM(2003)251
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen