Innførsel uvaksinerte valper/kattunger fra tredjel

Kommisjonsvedtak 2004/839/EF av 3. desember 2004 som fastsetter vilkår for ikke-kommersiell transport av valper og kattunger fra tredjeland....

Commission Decision 2004/839/EC of 3 December 2004 establishing conditions for non-commercial movements of young dogs and cats from third countries into the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.01.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005 ved EØS-komitébeslutning 91/2005.

Sammendrag av innhold:

Rettesakten må sees i sammenheng med forordning (EF) nr 998/2003. I forordningen blir det fastslått at medlemsstatene, i særlige tilfeller, kan tillate innførsel av valper og kattunger fra tredjeland som er yngre enn tre måneder gamle og ikke vaksinerte mot rabies og at det skal fastsettes regler for slik innførsel senere. Det er disse betingelsene som er vedtatt i og med dette vedtaket.

Vedtaket fastslår at innførsel av unge, uvaksinerte dyr bare kan finne sted fra tredjeland som er oppført i vedlegg II, del B og C til forordning (EF) nr 998/2003 og at en eventuell videreforsendelse av dyret til en annen medlemsstat bare kan finne sted dersom dyret har et pass, er ID-merket og er rabiesvaksinert. Skal dyret videresendes til et medlemsland som er rabiesfritt, må det i tillegg oppfylle de krav mottakerlandet stiller i forhold til rabiesvaksinering og blodprøvetesting. UK, Irland, Sverige og Malta er rabiesfrie land i denne sammenheng; Norge vil ha samme status som disse.

Merknader:

Gjeldende norsk regelverk: Forskrift nr. 1105 av 1. juli 2004 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr. Det er behov for forskriftsendring.

Vurdering

Rettsakten ansees for relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2004/839/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004D0839

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2004
Frist returnering standardskjema: 28.01.2005
Dato returnert standardskjema: 21.02.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 091/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.03.2005
Høringsfrist: 15.06.2005
Frist for gjennomføring: 25.08.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker