MRL-pesticider

Kommisjonsdirektiv 2004/115 av 15. desember 2004 som endrer vedleggene til direktiv 90/642/EØF om fastsetting av grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker....

COMMISSION DIRECTIVE 2004/115/EC of 15 December 2004 amending Council Directive 90/642/EEC as regards the maximum levels for certain pesticide residues fixed therein...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.01.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.12.2004

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30. september 2005.

Innhold

Direktivet endrer noen grenseverdier for en rekke plantevernmidler: metomyl, tiodikarb, ditiokarbamater, metalaksyl, penkonazol, iprovalikarb, azoksystrobin og fenheksamid.

Alle disse stoffene har fått nye bruksområder, eller ny dokumentasjon som viser behov for nye grenseverdier er levert inn til vurdering. Denne dokumentasjonen medfører at en del grenseverdier fra deteksjonsgrensen til en verdi som ivaretar riktig bruk av middelet i den aktuelle kulturen. I ett tilfelle er grenseverdien satt ned (fenheksamid i plommer, fra 2 mg/kg til 1 mg/kg).  

Merknader

Inntaket av disse midlene i mengder tilsvarende de fastsatte grenseverdiene er vurdert å være godt innenfor grensen av det som er helsemessig akseptabelt (overskrider ikke ADI, akseptabelt daglig inntak, eller ARfD, akutt referensedose).

Da nesten alle grenseverdier settes opp vil ikke dette ha negative konsekvenser for norske dyrkere. Den ene grenseverdien som settes ned er i tråd med norske behov og vil heller ikke ha negative konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2004/115/EF
Basis rettsaktnr.: 1990/642/EF
Celexnr.: 32004L0115

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2004
Frist returnering standardskjema: 01.02.2005
Dato returnert standardskjema: 01.02.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2005
Høringsfrist: 01.06.2005
Frist for gjennomføring: 01.10.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker