Overvåking og rapportering

Kommisjonsbeslutning om retningslinjer for overvåkning og rapportering av klimagassutslipp som dekkes av kvotedirektivet...

Commission Decision on guidelines for the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.01.2005

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Kommisjonen vedtok beslutningen 29. januar 2004.

Beslutningen ble 26. oktober 2007 besluttet innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak nr. 146/2007 i EØS-komiteen. Innlemmelse i EØS-avtalen forutsetter parlamentarisk godkjennelse i de tre EFTA-statene Island, Liechtenstein og Norge.

Sammendrag av innhold

Beslutningen består i et sett med detaljerte retningslinjer for beregning, måling, overvåking og rapportering av klimagassutslipp (i første omgang CO2-utslipp) fra enheter som har kvoteplikt i henhold til kvotedirektivet. Beslutningsdokumentet består av en kort innledning og 11 vedlegg. Vedlegg I gir generelle retningslinjer, mens vedlegg II – XI gir spesifikke retningslinjer for hver av aktivitetene som er omfattet av kvotedirektivet. Beslutningen gjelder kun for perioden 2005-2007.

Vedlegg I inneholder definisjoner og prinsipper. Videre gis en detaljert drøfting av overvåkning av klimagassutslipp, som kan skje enten ved direkte måling eller ved beregninger ved hjelp av utslippsfaktorer mv. Vedlegg I beskriver også systemet med nummererte metodeklasser (tiers) for utslippsovervåkning, der klassene har høyere nummer jo mer avansert de er. I en tabell angis hvilken tier som bør være minimum for 2005-2007 for hver av  aktivitetene som omfattes. Vedlegg I omhandler videre bl.a. usikkerhet og vurdering av denne, rapportering,  kvalitetsvurdering og –kontroll, standard utslippsfaktorer og retningslinjer for beregning av aktivitetsspesifikke utslippsfaktorer. Det gis også en liste over hva som regnes som CO2-nøytral biomasse (med utslippsfaktor lik null). Til slutt gis en oversikt over rapporteringsformat og –kategorier.

Vedlegg II- XI gir detaljerte retningslinjer for hver av aktivitetene som er omfattet av kvotedirektivet:
- forbrenningsanlegg
- oljeraffinerier
- koksverk
- røsting av malm og sinterverk
- jern- og stålproduksjon
- sementproduksjon
- produksjon av kalk
- produksjon av glass
- produksjon av keramiske produkter
- papir- og pappindustri

I lys av erfaringene fra perioden 2005-2007 erstattes beslutningen fra 1.1.2008 av beslutning 2007/589/EF, blant annet for å bidra til større klarhet og for å øke kostnadseffektiviteten i overvåkningsprosedyrene.

Merknader
Beslutningen er vedtatt med hjemmel i kvotedirektivet.

Gjeldende norsk regelverk og politikk på området

Klimakvoteloven inneholder også bestemmelser om rapportering og kontroll av utslipp. I den norske loven er det - i motsetning til i direktivet - ikke lagt opp til uavhengig tredjepartsverifikasjon av bedriftenes utslipp, i stedet er det SFT som foretar kontrollen med bedriftenes utslipp. Dette er i overenstemmelse med norske tradisjoner hvor SFT har løpende kontakt med industrien. For øvrig er bestemmelsene forenlige med de tilsvarende bestemmelsene i EUs kvotedirektiv, og i samsvar med de mer detaljerte retningslinjene som omtales i denne kommisjonsbeslutningen.

Sakkyndige instansers merknader

Denne rettsakten har ikke tidligere vært behandlet særskilt i spesialutvalget. Rettsakten er en del av kvotesystemet, og kvotedirektivet med tilhørende rettsakter har vært behandlet i spesialutvalget en rekke ganger.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2004/156/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004D0156

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.03.2004
Frist returnering standardskjema: 30.08.2004
Dato returnert standardskjema: 24.09.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 146/2007
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen