Strategi for bymiljø

Tematisk strategi for bymiljø...

Communication on Thematic Strategy on the Urban Environment"...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.01.2005

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 11.10.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

EU-kommisjonen la 11. januar 2006 frem en tematisk strategi for bymiljø. Strategien skal bidra til å fremme bedre miljø, helse og livskvalitet i europeiske byer. Hovedvekten legges på å styrke byenes miljøledelse, bedre byplanlegging og økt innsats for bærekraftig transport og bærekraftige bygningsprosjekter. Strategien er tverrsektoriell. På EUs miljørådsmøte 27. juni 2006 ble det politisk enighet om Kommisjonens forslag. Strategien skal evalueres i 2009 samtidig med utarbeidelse av det 7. miljøhandlingsprogrammet, som skal iverksettes fra 2010.

EU-kommisjonen vil følge opp med tiltak, herunder:

 • Retningslinjer for integrert miljøforvaltning (minske konflikter mellom politikkområder, fremme Lokal Agenda 21, ”Ålborg Commitments”, bruke standarder som EMAS, ISO14001, ECOBudget etc)
 • Retningslinjer for bærekraftige transportplaner (obligatorisk for Frankrike og Storbritannia)
 • Utveksle "best practices": Nettverk/demonstrasjonsprosjekt, nettverk av nasjonale kontaktpunkter
 • Lage en tematisk internettportal for lokale myndigheter
 • Lære opp lokale myndigheter
 • Dra nytte av andre programmer, eks. strukturfond for avfallshåndtering, renere transport, energieffektivitet etc.
 • Dra nytte av eksisterende forskningsresultater, igangsette ny forskning for innovativ forvaltning inkl. rehabilitering av menneskeskapt miljø, kulturarv, miljørisiko, energieffektivitet etc.
 • Oppnå bedre synergi med andre politikkområder (klimaendringer, arealplanlegging, fremme urbant biologisk mangfold, jordvern, helse (luftkvalitet), transport, bærekraftig forvaltning av naturressurser (inkl det nylig framlagte strategiforslaget på naturressurser)  

Sammendrag av innhold

Ved gjennomgangen av det 6. miljøhandlingsprogram ba Parlamentet EU-kommisjonen om å  lage forslag til en tematisk strategi for bymiljø og spesifikt drøfte temaene indikatorer, bytransport (frakobling av økonomisk vekst og transportvekst, endring i reisemiddelfordeling slik at miljø- og helsevennlige transportformer får økt andel).

Fire av fem EU-medborgere bor i byer, der miljøproblemer gjerne konsentreres og ny økonomisk aktivitet utformes. Målene i strategien omfatter informasjonsutveksling, forskning og forbedret forvaltning. Strategien berører tema som byplanlegging, transport, klima, biologisk mangfold, jordvern, kulturarv, forskning, helse etc.

Dårlig luftkvalitet, avfallsproblemer, høy trafikktetthet, drivhusgassutslipp og støy er eksempler på miljø/helseutfordringer i byer. Faktorer som må tas hensyn til, er endringer i livsstil (f.eks. økt bilbruk, flere singelhushold, økt ressursbruk pr. innbygger og demografiske endringer), klimaendringer, økt flomfare og reduksjon i bruk av fossilt brensel. I tillegg må sektorene samhandle bedre; ny politikk for å fremme bruk av "renere" busser kan f.eks. motvirkes av økt tilgjengelighet av parkeringsplasser.

Tradisjonelt sett har Kommisjonen foreslått direktiver innenfor lokal luftkvalitet, støy, avfallshåndtering, m.v. Dette er miljøproblemer som i første rekke har sitt opphav i byene. Kommunikasjonen representerer således en nytenkning fra Kommisjonen, hvor en tar initiativet til en prosess der byene selv oppfordres til å ta et helhetlig grep og løse miljøutfordringene områdevis gjennom ulike modeller for miljøstyring.

Merknader

Kommisjonen har hovedsaklig arbeidet gjennom ekspertgruppe for bymiljø og fire arbeidsgrupper. Alle arbeidsgruppene avsluttet sitt arbeid høsten 2003, og KOM(2004)60 Final "Towards a Thematic Strategy on Urban Environment" ble lagt frem 11. januar 2004.  Høringsprosessen førte til sluttdokumentet KOM(2005)718 final, "Thematic Strategy on Urban Environment som Kommisjonen la fram 11.januar 2006. På grunn av byenes ulike utfordringer, er det ikke aktuelt for EU å utvikle nytt regelverk for å nå målene i strategien. Målene skal nås gjennom samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer, informasjonsutveksling, forskning og gode eksempler. EU vil støtte lokale initiativ, bl.a. gjennom eksisterende programmer og utviklingsfond. 

Strategien skaper en arena for internasjonalt samarbeid om bymiljø, areal- og transportpolitikk. Administrative, økonomiske og miljømessige konsekvenser vil bli vurdert underveis i oppfølgingen.  De vil på de aktuelle tidspunkter bli innpasset i de økonomiske og miljømessige rammene som da foreligger. Det er ikke behov for å endre norsk lovgivning eller regelverk på området. 

   

Sakkyndige instansers merknader

Strategien skal behandles på spesialutvalget for miljø 11. oktober 2006

Vurdering

Ut fra arbeid med bl.a. St.meld. nr. 23 (2001-02) om bedre miljø i byer og tettsteder, St.meld. nr. 26 (2001-02) om kollektivtransport, St.meld. nr. 31 Storbymeldingen, samt Nasjonal transportplan 2006-2015, mener vi at norske byer allerede er kommet godt igang i forhold til de forventninger som kommunikasjonen legger opp til med hensyn til areal-og transportpolitikkens betydning (fortetting, bytransformasjon), samt bruk av samferdselspolitiske virkemidler i byområdene.

Strategien skaper en arena for internasjonalt samarbeid om bymiljø, areal- og transportpolitikk. Det er ikke behov for å endre norsk lovgivning eller regelverk på området.    


Andre opplysninger

For å overvåke effektiviteten av strategien skal miljøbyrået i København (EEA) og medlemsstatene forbedre data om urbane miljø. Kommisjonen vil gjennomføre en byundersøkelse (”Urban Audit”) i 2006, og publisere en rapport basert på indikatorer som beskriver levekår, økonomiske, sosiale og miljørelaterte forhold.

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.: KOM(2005)718 final
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen