Vet - Helsesertifikat hund, katt og ilder fra tred

Kommisjonsvedtak 2004/824/EF av 1. desember 2004 som fastsetter en mal for helsesertifikat til bruk ved ikke-kommerisell transport av hund, katt og ilder fra tredjeland til medlemsstatene....

Commission Decision 2004/824/EC of 1 December 2004 establishing a model health certificate for non-commercial movements of dogs, cats and ferrets from third countries into the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.01.2005

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. juli 2005 ved EØS-komitébeslutning 91/2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten har sammenheng med forordning (EF) nr. 998/2003 og setter opp en ny modell for helsesertifikat som skal ledsage hund, katt og ilder som innføres til medlemslandene fra tredjeland. Det nye sertifikatet erstatter det som vedtak 2004/203/EF tidligere fastsatte; endring av sertifikatet er nødvendig fordi Malta er gitt status som rabiesfritt land, jfr. vedtak 2004/650/EF.

Det nye sertifikatet skiller seg fra det gamle ved at Malta er ført opp sammen med de statene som allerede tidligere var oppført som rabiesfrie og til hvilke særskilte bestemmelser gjelder i forhold til rabiesvaksinering og blodprøvetesting av dyr som innføres. Norge omfattes av de samme reglene.

Merknader:

Gjeldende norsk regelverk: Forskrift nr. 1105 av 1. juli 2004 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr. Det er behov for forskriftsendring.

Vurdering

Rettsakten anses som relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2004/824/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004D0824

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2004
Frist returnering standardskjema: 28.01.2005
Dato returnert standardskjema: 21.02.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 091/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.03.2005
Høringsfrist: 15.06.2005
Frist for gjennomføring: 25.08.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker