6.-endring av direktiv 95/2/EF

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/52/EF av 5. juli 2006 om endring av direktiv 95/2/EF om andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer og direktiv 94/35/EF om søtstoffer i næringsmidler...

Directive 2006/52/EC of the European Parliament and Council of 5 July 2006 amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners and Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.06.2005

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.09.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold 

Direktiv 2006/52/EF endrer direktiv 95/2/EF om andre tilsetningsstoffer enn fargestoffer og søtstoffer og direktiv 94/35/EF om søtstoffer til bruk i næringsmidler.

Endringer i direktiv 95/2/EF:

- Kort oppsummert ble bruksvilkårene for nitritt i direktiv 2006/52/EF endret fra å være regulert med en ikke bindende indikativ inngående mengde kombinert med bindende maksimal restmengde i sluttproduktet til innføring av en ny hovedregel med bindende maksimal inngående mengde uten fastsatt grense for restmengde i sluttproduktet. For noen navngitte tradisjonelt framstilte produkter og såkalte tilsvarende produkter ble det gjort unntak fra den nye hovedregelen slik at det for disse produktene ikke ble satt noen bindende maksimal inngående mengde, men bare en bindende maksimal restmengde i sluttproduktet. For noen andre slike produkter ble det satt en noe høyere bindende maksimal inngående mengde enn det som er tillatt etter hovedregelen. Samtlige unntak fra hovedregelen for nitritt i direktiv 2006/52/EF ligger imidlertid så langt vi kan se innenfor rammene av det som var tillatt etter direktiv 95/2/EF før endringene. 

- For "weaning foods" og "food supplements and food for special medical purposes" endres terminologien slik at den samsvarer med gjeldende rettsakter på området.

- Parahydroksybenzoater (E 214 -E 219) slettes fra direktiv 95/2/EF, og vil ikke lenger være tillatt brukt som tilsetningsstoff.

- Geldannende tilsetningsstoffer blir forbudt i godteri av typen "jelly mini cups".

- Seks nye tilsetningsstoffer godkjennes til bruk i næringsmidler.

- Fem tidligere godkjente tilsetningsstoffer godkjennes til bruk i flere næringsmidler.

- Ungarske spesialiteter aksepteres som tradisjonelle produkter med særregler for bruk av tilsetningsstoff (kursivprodukter).

Endringer i direktiv 94/35/EF:

- En ny sukkeralkohol godkjennes til bruk i næringsmidler med samme bruksbetingelser som de andre sukkeralkoholene.

Merknader

Rettslige konskekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Høring av rettsakten er allerede gjennomført.

Administrative og økonomiske konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett antas ikke å medføre administrative, økonomiske eller andre konsekvenser av betydning for verken myndighetene, virksomhetene eller samfunnet for øvrig sammenliknet med dagens rettstilstand.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Rettsakten er tidligere behandlet i SUN 18. september 2009 og 23. mars 2010. Spesialutvalget fant 15.09.2011 rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2004)650
Rettsaktnr.: 2006/52/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0052

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.08.2006
Frist returnering standardskjema: 28.09.2006
Dato returnert standardskjema: 28.09.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.03.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 045/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.04.2008
Høringsfrist: 05.07.2008
Frist for gjennomføring: 31.03.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen